Ostalo

Centar za socijalnu skrb Sinj zapošljava na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za socijalnu skrb Sinj
Rok za prijavu: 18.5.2022.
  

DIPLOMIRANI PRAVNIK/DIPLOMIRANA PRAVNICA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 10.5.2022.


 18.5.2022.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Traži se pripravnikNa temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), odredbe članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj, 61/18), odredbe članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sinj, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, objavljuje javni natječaj za radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste – pripravnik na puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa pripravnik na radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste u Centru za socijalnu skrb Sinj – 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS)
– da ne postoji zapreka iz odredbe članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/2022 i 56/2022).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj, 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje.
  Urednom prijavom smatra se prijava podnesena na način određen natječajem, a koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
  Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u omotu poštom preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom Centru za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, s naznakom: „Natječaj za diplomiranog pravnika – pripravnik“, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja.
  Nevaljane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ili nije prijavu podnijela na način određen uvjetima natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Sinj (www.css-sinj.hr), te se navedenim smatra obavljenim dostava obavijesti o izboru kandidata kandidatima.


Poslodavac

 Centar za socijalnu skrb Sinj


 • osobni dolazak: ŽANKOVA GLAVICA 2, SINJ
 • pisana zamolba: Žankova Glavica 2, Sinj
 • e-mailom: korisnik075@socskrb.hr
banner

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button