Ostalo

Centar za socijalnu skrb Sinj zapošljava pripravnika

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 8.7.2022.
Natječaj vrijedi do: 15.7.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Traži se pripravnik
Ostale informacije:

NATJEČAJ

za prijem pripravnika na određeno vrijeme

12 mjeseci putem mjere Potpora za stjecanje prvog iskustva za zvanje:
pravnik-1 izvršitelj/ica:VII/I-završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriraniprediplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Uvjeti:
– nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a koja nema više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju
– da ne postoji zapreka iz odredbe članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/2022 i46/2022).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:
životopis
preslika domovnice
preslika diplome o stručnoj spremi,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje( ne starija od dana objave natječaja),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da je kandidat evidentiran u evidenciji istog ( ne stariji od datuma objave natječaja)
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu : Centar za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, Sinj, u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. uz naznaku “Prijava na natječaj -pripravništvo.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju sposlova u skladu sa čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova
Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („N.N.“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba i invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ispunjavanju iz članka 9.st.2.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju
Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u omotu poštom preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom Centru za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, s naznakom: „Natječaj za diplomiranog pravnika – pripravnik“, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja.
Nevaljane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kinja je dužna priložiti izvornike isprava. O rezultatima natječaja kanditati/kinja će biti obavještena u zakonskom roku.
.

Poslodavac

Poslodavac: Centar za socijalnu skrb Sinj
Kontakt:
osobni dolazak: ŽANKOVA GLAVICA 2, SINJ 21230
pisana zamolba: Žankova Glavica 2, 21230 Sinj
e-mailom: korisnik075@socskrb.hr

banner

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button