Vijesti

“Dušan Đula zapošljava” komunalnog redara na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, za radno mjesto

– komunalni redar – referent/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema, gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenik/službenica se prima u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Otok, www.opcina-otok.hr.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandi­data za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Otok i na ­web-stra­nici Općine Otok, www.opcina-otok.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik osobne iskaznice ili domovnice,

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

– pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi priloženi u preslici dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/3 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a), odnosno propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – komunalni redar«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Općina Otok može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Općina Otok

Povezani članci

Back to top button