TemeVijesti

Grad Sinj pokreće realizaciju projekta „Uređenje dječjeg igrališta uz Područnu školu Karakašica“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21),
Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, donosi
Z A K L J U Č A K
o pokretanju aktivnosti na realizaciji projekta „Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š. Karakašica“
I
Pokreću se aktivnosti na realizaciji projekta „Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š. Karakašica“.

II
Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2021.g., na kontu K 101 241.
III
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom.
IV.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradonačelnik: Miro Bulj, v.r.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button