Vijesti

Grad Sinj raspisao natječaj za sve štandove – pokretne radnje u Dane Alke i Velike Gospe

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN, br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 02/21), članka 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 03. srpnja 2023. godine, donio je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2023. godine.

Natječaj

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN, br.: 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,  144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.:  02/21), članka 10.,  12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o zakupu  površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja  („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20), Gradonačelnik Grada Sinja,  Miro Bulj,  dana  03.  srpnja  2023. godine,  donio je

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava,  pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2023. godine

I.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacija na površinama javne namjene, u Sinju,  povodom Dana Alke i Velike Gospe, sukladno Planu rasporeda, za postavljanje:           

 1. PRIVREMENOG OBJEKTA – ŠTANDA:        

 – za prodaju sakralnih predmeta i ukrasa

–  u Ulici Šetalište Alojzija Stepinca – lokacije broj 1, 2, 3, 23, 26A, 26B, 27;

–  u Glavičkoj ulici – lokacija broj 14;

za prodaju nakita, suvenira i bižuterije

–  u Ulici Šetalište Alojzija Stepinca – lokacije broj 4, 15, 15A, 21, 22;

–  u Glavičkoj ulici – lokacije broj  6, 7,  9, 10, 11 i 13 ;

–  u Brnaškoj ulici –  lokacije broj  5, 6,  7,  8, 9 i 10;

za prodaju tekstilnih proizvoda i odjeće

–  u Ulici Šetalište Alojzija Stepinca – lokacije broj  12, 16, 17 ,18, 19 i 20;                                                 –  u Ulici F. Bareze Šore ( od vodoskoka prema semaforu ) – lokacije broj   9A, 9B, 10A, 10B, 11A  i  11B;

za prodaju  galanterije i galanterijskih proizvoda

–  u Glavičkoj ulici (ispred zgrade) – lokacija broj 1;

–  u Ulici Šetalište Alojzija Stepinca – lokacije broj 5, 6, 7, 8, 9 i 10;

– za prodaju drvene galanterije, drvenih suvenira i ukrasnih predmeta

                 – u Glavičkoj ulici – ispred spomenika fra P. Vučkovića i vodoskoka – lokacije broj 2 i 3;

– u Ulici Šetalište Alojzija Stepinca – lokacija broj 14;

– za prodaju obuće i čarapa

–  u Ulici Šetalište Alojza Stepinca – lokacija broj 20A;

– za prodaju etno i eko proizvoda,

–  u Matića ulici – na prostoru oko vodoskoka –  površine 30 m2 ;

– za prodaju ljekovitog bilja, čajnih mješavina, biljnih masti i kapi

–  u Ulici Šetalište Alojza Stepinca – lokacije broj 11 i 13;

za prodaju glinenih posuda

                 –  u Brnaškoj ulici – lokacije broj  2 i 3;

za prodaju sitnih kožnih predmeta, novčanici i sl.

– u Glavičkoj ulici – lokacija broj 12,

– za prodaju dječjih igračaka

–  u Glavičkoj ulici – lokacija broj 8;

za prodaju knjiga

                 – u Brnaškoj ulici – lokacija broj  4.              

 1. POKRETNE UGOSTITELJSKE RADNJE, PRIKOLICE, NAPRAVE – priprema, prodaja hrane i pića

–  u Ulici F. Bareze Šore ( od vodoskoka prema semaforu ) – lokacije broj  2, 3, 4, 5A, 5B,  7A, 7B, 8A , 8B.

 1. NAPRAVA ZA PRODAJU PEČENOG MESA                

–  lijeva strana park staze od već postavljenih kioska – lokacije broj  1, 2, 3, 4, 5 i  6;

–  desna strana park staze od već postavljenih kioska – lokacije broj      2, 3, 4, 5 i  6;

–  u Ulici F. Bareze Šore – od već postavljenog kioska prema Domu mladih – lokacije broj 1, 2, 3, 4  i  5.

                

 1. PRODAJA ETNO PROIZVODA I POSTAVLJANJE NAPRAVE ZA PEČENJE PALAČINKI, UŠTIPAKA, PLODINA I PIĆA

 

–  u Glavičkoj ulici – lokacija broj 15;

–  u Ulici F. Bareze Šore  (od vodoskoka prema semaforu) – lokacije broj 1A, 1B , 1C,  6A i  6B.

 

 1. NAPRAVA (PRIKOLICA) ZA PRODAJU SLASTICA I BOMBONA

 

–  u Glavičkoj ulici (ispred zgrade) – lokacije broj 4 i 5.

II.

Početni iznos zakupnine za lokacije iz točke I. je 8,00 €/m2  dnevno.

III.

Uvođenje u posjed zakupnika će obaviti komunalni redar  Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Sinja.

IV.

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe – registrirana domaća radinost, fizička osoba – registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,  fizičke osobe – obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a registrirane za djelatnost  koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

Za jednu lokaciju može se dati samo jedna ponuda.

V.

Natječaj se provodi  prikupljanjem pisanih ponuda koja mora sadržavati:

–  ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,

–  oznaku ili broj lokacije za koju se daje ponuda za natječaj,

–  ponuđenu visinu  zakupnine izraženu u kunama po m2 (kuna/m2) za navedenu lokaciju,

– namjenu odnosno djelatnost koja će se na navedenoj lokaciji površine javne namjene obavljati,

– dokaz o obavljanju djelatnosti  (minimalno-tehnički uvjeti),

– broj dana koje namjerava  koristiti (za dane Alke minimum jedan dan, a za dane Velike Gospe minimum dva dana),

– presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe),

– presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),

– presliku rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– presliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti,

– presliku osobne iskaznice za ponuditelja – fizičku osobu,

– broj dana koje namjerava  koristiti (za dane Alke minimum jedan dan, a za dane Velike Gospe minimum dva dana),

– potvrdu nadležnog Upravnog odjela, da nema nepodmirenih dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Sinju, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana od dana raspisivanja natječaja (pribavlja Upravni Odjel),

– ponuditelj koji se  poziva na  pravo  prvenstva prema  Zakonu o  pravima  hrvatskih branitelja  iz Domovinskog rata  i  članova  njihovih  obitelji trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu i uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu navedenog Zakona.

VI.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u zakup javne površine povodom Dana Alke i Velike Gospe – ne otvarati“,  na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24/I, 21 230 Sinj, u roku 8 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija.

Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.

Ponuda treba biti kompletna.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude ponuditelja koji imaju dugovanja  prema Gradu Sinju, ponude koje nisu potpune, ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, te ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati i o istom će Povjerenstvo navedene ponuditelje obavijestiti.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamjeniti novom.

VII.

Ponude će se otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj,  Dragašev prolaz 24, dana 19.  srpnja 2023. godine, u 13:00 sati.

VIII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine, izražene u kunama po m2 (kuna/m2), a prednost zakupa imaju  raniji korisnici pod uvjetom da prihvate najpovoljniju ponudu.

Pravo prvenstva za davanje lokacije u zakup imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Prednost pri zakupu može se ostvariti jednokratno.

IX.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Sinja.

Sudinici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je  po pozivu sklopiti  ugovor o zakupu lokacije, uz predočenje dokaza o uplati ponuđenog iznosa zakupnine za lokaciju.

Uplatu ponuđenog iznosa za lokaciju, najpovoljniji ponuditelj treba izvršiti do  03. kolovoza 2023. godine (za dane Alke i za dane Alke i Velike Gospe), odnosno do 12. kolovoza 2023. godine (samo za dane Velike Gospe).

X.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko ne dostavi dokaz o uplati ponuđene zakupnine, lokacija će se dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ako na natječaj za raspisanu lokaciju, koja se daje u zakup, ne pristigne niti jedna ponuda  u traženom roku, Grad Sinj zadržava pravo neposrednog ugovaranja zakupa te lokacije  i to po početnoj cijeni iz natječaja za tu lokaciju.

XI.

Ponuditelj se sam obvezuje ishoditi odgovarajuće dozvole, ukoliko su posebnim propisima takve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti.

XII.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/708-625, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom  Grada Sinja u vremenu od 12-14 sati.

XIII.

OSTALO:

 

 1. 1. Grad Sinj osigurava priključak struje za lokacije pod rednim brojem 2., 3., 4. i 6. točke I. ovog Zaključka pri čemu je zakupnik dužan solidarno snositi trošak potrošnje električne energije razmjerno odobrenoj površini javne namjene u odnosu na ostale korisnike istog priključka, a prema obračunu davatelja  površine javne namjene.

Zakupnik iz prvog stavka ove  točke je obavezan u cijelosti  pridržavati se propisa o higijeni hrane, a napravu za pripremu i usluživanje pečenog mesa  i pića i napravu za pečenje plodina, palačinki, uštipaka i čevapčića  postaviti tako da ne oštećuje javno zelenilo, odnosno površinu javne namjene, te je odgovoran za eventualnu štetu koja nastane zakupodavcu zbog  nepridržavanja ove odredbe.

 1. 2. Grad Sinj ne osigurava štandove odnosno pokretne naprave.
 2. Ako zakupnik osigura priključak struje na neki drugi način, isto mora biti izvedeno na način sukladan zakonskim propisima, a za isto odgovornost snosi zakupnik.
 3. Zakupnik je dužan snositi sve troškove vezane za korištenje naprave i predmetne površine javne namjene, te od ovlaštenih tijela pribaviti ostale  eventualno potrebne suglasnosti.
 4. U prostor parka nije moguć niti dozvoljen ulaz vozilima. Pokretne naprave i prodajne predmete potrebno je u prostor parka unijeti s obližnje cestovne površine.
 5. Grad Sinj ne snosi nikakvu odgovornost glede čuvanja pokretne naprave za vrijeme kad se ne obavlja djelatnost (npr. kiša, noć i sl.).Gradonačelnik Grada Sinja: Miro Bulj

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button