Vijesti

Grad Sinj raspisuje natječaj na radno mjesto: Upravni referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za prijam u službu u  Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti sljedeće:

–   životopis;

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);

– presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja;

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– običnu presliku certifikata o znanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na  sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja,

– presliku dokaza o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,89/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) bit će objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu – Referent-komunalno-prometni redar), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.d. pročelnica

Ivana Majić,dipl.ing.,v.r.

Obavijest uz natječaj za prijam u službu u Grad Sinj,  s opisom poslova radnog mjesta,

podacima o plaći i pravnim izvorima za pisano testiranje

U Narodnim novinama br.55., dana 13.svibnja 2022. godine objavljen je :

 • Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž),  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti (preporučenom poštanskom pošiljkom) ili izravno u Pisarnicu Grada Sinja je 23.svibnja 2022.godine (ponedjeljak).

 1. Opis poslova radnog mjesta:

Referent-komunalno-prometni redar

Obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Grada, izriče kazne za aktivnosti koje predstavljaju kršenje prometnih pravila,brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkinga na području Grada u suradnji s drugim nadležnim tijelima i trgovačkim društvima koja u svom djelokrugu obavljaju poslove naplate parkiranja,obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukaldno zakonu i drugim propisima,obavlja manje složene radnje u upravnom postupku, izdaje obvezne prekršajne naloge, nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja nadležnh tijela Grada,zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta ili uređaja dok se ne uklone uočeni nedostaci te sastavlja zapisnike o istom te izriče kazne za aktivnosti koje predstavljaju kršenje prometnih pravila,izrađuje akte iz djelokruga prometa i prati propise iz djelokruga prometa,pokreće prekršajni postupak,izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten, poduzima mjere i kazne za koje je ovlašten,provodi nadzor nad održavanjem otvorenih kanala,divljih deponija otpada te sastavlja zapisnike o istom,obavlja manje složene radnje u upravnom postupku iz nadležnosti komunalnog redarstva propisane zakonskim i podzakonskim propisima iz područja građevinarstva, održivog gospodarenja otpadom, autotaksi prijevoza putnika, područja kojim se uređuju nerazvrstane ceste i područja kojim se uređuje držanje kućnih ljubimaca i zaštita od buke, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 1. Podaci o plaći:
 • Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Referent-komunalno-prometni redar je 2,99, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 2.750,00 kuna.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu  radnog staža.

 • Prethodna provjera znanja i sposobnosti: 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća:

(1) pisano testiranje;

(2) intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova  na pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Test se sastoji od pitanja iz niže navedenih područja testiranja, dok se u intervjuu utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

Izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto  Referent-komunalno-prometni redar, za pisano testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19,144/20),
 2. Statut Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.02/21),
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09,110/21),
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18,110/18,32/20)
 5. Zakon o građevinskoj inpekciji (NN br.153/13)
 6. Prekršajni zakon (NN br.107/07,39/13,157/13,110/15,70/17,118/18)
 7. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Sinja“,br.08/19) OSTALO     

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web  stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja, najmanje  pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite za natječaj koji  provodi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Sinja možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: ivana.majic@sinj.hr

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button