Vijesti

Grad Sinj zapošljava 4 osobe na neodređeno vrijeme – pogledajte uvjete natječaja

VODITELJ/ICA PODODSJEKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU (1 IZVRŠITELJ, M/Ž), NA NEODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


  • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 4.1.2023.


 12.1.2023.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Engleski jezik


 4 godine


NATJEČAJ

za prijam u službu      

u  Grad Sinj, u Ured Grada, na radno mjesto: Voditelj pododsjeka za odnose s javnošću (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, gimnazija,

– Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– Položen državni ispit,

– Poznavanje rada na računalu,

– Poznavanje engleskog jezika.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti sljedeće:

–  životopis,

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ne starije od tri  mjeseca od objave natječaja),

– presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja,

– presliku potvrde ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava.),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba i sl.),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan  sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja,

– presliku dokaza o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,89/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) bit će objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu – Voditelj pododsjeka za odnose s javnošću), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Poslodavac

 GRAD SINJ


 pisana zamolba: Dragašev prolaz 24, Sinj

 

VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMATIČKIH SUSTAVA (1 IZVRŠITELJ, M/Ž), NA NEODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


  • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 4.1.2023.


 12.1.2023.

 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 4 godine


NATJEČAJ

za prijam u službu      

u  Grad Sinj, u Ured Grada, na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

1. Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica informatičke, elektrotehničke ili IT struke

2. Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Položen državni ispit

4. Poznavanje rada na računalu

5. Poznavanje engleskog jezika

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti sljedeće:

–  životopis,

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ne starije od tri  mjeseca od objave natječaja),

– presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava)

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja,

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan  sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja,

– presliku dokaza o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,89/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) bit će objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu – Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Poslodavac

 GRAD SINJ


 pisana zamolba: Dragašev prolaz 24, Sinj

 

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA (1 IZVRŠITELJ, M/Ž), NA NEODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 4.1.2023.


 12.1.2023.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 1 godinu


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu      

u  Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar/magistra ili stručni specijalist/ specijalistica pravne struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Uvjet magistar/magistra ili stručni specijalist/ specijalistica pravne struke, temeljem odredbe čl.35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti sljedeće:

–   životopis;

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ne starije od 3 mjeseca);

-dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem ( preslika diplome, potvrde ili uvjerenja);

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja;

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– običnu presliku certifikata o znanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na  sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja,

– presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,89/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) bit će objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu – Viši stručni suradnik za pravna pitanja), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Poslodavac

 GRAD SINJ


 pisana zamolba: Dragašev prolaz 24, Sinj

 

STRUČNI SURADNIK ZA GEODETSKE POSLOVE (1 IZVRŠITELJ, M/Ž), NA NEODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


  • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 4.1.2023.


 12.1.2023.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 3 godine


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu      

u  Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, na radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica geodetske struke,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Uvjet sveučilišnog prvostupnika/ prvostupnice ili stručnog prvostupnika/prvostupnice geodetske struke, temeljem odredbe čl.35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu geodetske struke.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti sljedeće:

–   životopis;

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ne starije od 3 mjeseca);

-dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem ( preslika diplome, potvrde ili uvjerenja);

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja;

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– običnu presliku certifikata o znanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na  sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja,

– presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,89/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) bit će objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu – Stručni suradnik za geodetske poslove), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Poslodavac

 GRAD SINJ


pisana zamolba: Dragašev prolaz 24, Sinj

Povezani članci

Back to top button