Ostalo

Grad Trilj zapošljava na neodređeno vrijeme pravnike, ekonomiste, inženjere građevine, geodezije i arhitekte

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist tehničke, ekonomske ili pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša«.

Grad Trilj

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove«.

Grad Trilj

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti«.

Grad Trilj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

– savjetnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist građevinske, geodetske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz navedenih odredbi zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša«.

Grad Trilj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

– viši referent za komunalnu naknadu – 2 izvršitelja/izvršiteljice.

Potrebno stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravnopravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša«.

Grad Trilj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Trilj

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Odsjek za gospodarstvo i EU fondove

– voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili tehničke struke najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ako kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od jednog mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz navedenih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj Kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za prijam u službu – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove«.

Grad Trilj

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button