Vijesti

“Hitna” u Sinju traži vozača na neodređeno vrijeme

VOZAČ / VOZAČICA U SANITETSKOM PRIJEVOZU
Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 4.3.2023.
  

VOZAČ / VOZAČICA U SANITETSKOM PRIJEVOZU

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


  • 3i smjene
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom
  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja


 U cijelosti


 24.2.2023.


 4.3.2023.


Posloprimac

 Srednja škola 3 godine


 Kategorija C


 1 godinu


VOZAČ U SANITETSKOM PRIJEVOZU, na  neodređeno vrijeme  – jedan (1) izvršitelj/ica

              MJESTO RADA: Ispostava HM Sinj

UVJETI:     –    SSS, zanimanje-vozač motornog vozila

  • 1 godina radnog iskustva u struci
  • vozačka dozvola C kategorije

(prednost ostvaruju kandidati s radnim iskustvom u djelatnosti zdravstva te prebivalištem u blizini mjesta rada)

Na oglas se mogu prijaviti oba spola. Za radno mjesto  kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa – putem koje će kandidati biti obaviješteni o provođenju testiranja znanja), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja, domovnicu, presliku osobne iskaznice, svjedodžbu, potvrdu Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja) , uvjerenje nadležnog  suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca), presliku vozačke dozvole C kategorije, dokaz o radnom iskustvu u struci na radnom mjestu vozača (preslike ugovora o radu i/ili prijave, odjave osiguranja). Radnim iskustvom u struci smatra se radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme. S kandidatima koji budu formalno ispunjavali uvjete iz natječaja provest će se testiranje iz poznavanja prometnih propisa. S kandidatima koji na testiranju iz poznavanja prometnih propisa ostvare najmanje 66%  bodova obavit će se testiranje poznavanja medicinskog znanja za vozače hitne medicinske službe, a kandidati  koji ostvare najveći broj ukupnih bodova bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja sklonosti timskom radu, motiviranosti za rad i odgovornosti. Kandidat koji nije pristupio testiranju ili razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju, a  prednost ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenoj preslici uz obvezu  izabranog kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave u Narodnim novinama  i podnose se na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 2, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.

O terminima testiranja, ispitne literature, razgovora i rezultata  izbora, kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda te putem e-adrese.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac

 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


  • osobni dolazak: SPINČIĆEVA 2, 21000 SPLIT
  • pisana zamolba: Spinčićeva 2, 21000 Split

Povezani članci

Back to top button