Vijesti

HZZO Sinj – natječaj za radno mjesto III vrste na neodređeno

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Margaretska 3, Zagreb, na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 9. ožujka 2020. godine i 8. lipnja 2020. godine te odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

I. REGIONALNI URED SPLIT u Splitu

1. stručni savjetnik za pravne poslove (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj

2. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), dva izvršitelja

3. kontrolor administrativnih poslova (radno mjesto III. vrste), dva izvršitelja

4. kontrolor obračuna računa zdravstvenih ustanova (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Hvar u Hvaru

5. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Vis u Visu

6. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Sinj u Sinju

7. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste – pripravnik), jedan izvršitelj

 

II. PODRUČNA SLUŽBA DUBROVNIK U Dubrovniku

8. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Metković u Metkoviću

9. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

III. PODRUČNA SLUŽBA ŠIBENIK

Ispostava Vodice u Vodicama

10. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Drniš u Drnišu

11. spremač – čistačica (radno mjesto IV. vrste), jedan izvršitelj

IV. PODRUČNA SLUŽBA ZADAR u Zadru

12. kontrolor poslova pisarnice (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Ispostava Biograd na Moru u Biogradu na Moru

13. spremač – čistačica (radno mjesto IV. vrste), jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

– 1 godina radnog iskustva u struci

– znanje jednog stranog jezika

– državni stručni ispit.

Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 12:

– SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS – gimnazija

– 3 mjeseca radnog iskustva u struci.

Stručni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 7:

– SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS – gimnazija.

Stručni uvjet za radna mjesta pod rednim brojem 11 i 13:

– osnovna škola.

Radni odnos na radnim mjestima pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 zasniva se na neodređeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada.

Radni odnos na radnom mjestu pod rednim brojem 11 zasniva se na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno uz poseban uvjet probnog rada.

Radni odnos na radnom mjestu pod rednim brojem 13 zasniva se na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno uz poseban uvjet probnog rada.

Za sva radna mjesta, osim radnih mjesta pod rednim brojevima 11 i 13, uvjet je poznavanje rada na računalu.

Pripravnički staž za radno mjesto pod rednim brojem 7 traje tri mjeseca. U svojstvu pripravnika se primaju osobe sa završenim obrazovanjem određenog stupnja stručne spreme, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za pripravnički staž.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 može se javiti kandidat koji nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga položi u roku od šest mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe obaju spolova.

U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti regionalni ured odnosno područnu službu/ispostavu te radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica),

– dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (za radna mjesta I. vrste – diploma odnosno za radna mjesta III. i IV. vrste – svjedodžba).

Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno i

– elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. (Objavljeno u Narodnim novinama 24. lipnja 2020.g.)

Ponude za radna mjesta u Regionalnom uredu Split i ispostavama Hvar, Vis i Sinj dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Split, Obala kneza Branimira 14 – 16, 21000 Split.

Ponude za radna mjesta u Područnoj službi Dubrovnik i Ispostavi Metković dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Dubrovnik, Bana Josipa Jelačića 2, 20000 Dubrovnik.

Ponude za radna mjesta u Područnoj službi Šibenik, ispostavama Vodice i Drniš dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Šibenik, Fra Jerolima Milete 12, 22000 Šibenik.

Ponude za radna mjesta u Područnoj službi Zadar i Ispostavi Biograd na Moru dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Zadar, Šimuna Kožičića Benje 2, 23000 Zadar.

Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje

Povezani članci

Back to top button