Vijesti

Izašao natječaj za stipendije

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Gradonačelnik

Klasa: 602-02/21-01/143
Urbroj: 2175-05-03-21-01

Trilj, 19. listopada 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« broj 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) i članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja objavljuje:

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Grad Trilj u akademskoj godini 2021./2022. dodjeljuje novčane potpore svim redovitim studentima na području Grada Trilja, studentima poslijediplomskih studija i studentima na redovitom školovanju iz kategorije „izvrsni studenti“.

Potpore se odobravaju prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima za deset mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, odnosno 800,00 kuna mjesečno za studente poslijediplomskih studija te 1.200,00 kn za kategoriju „izvrsni studenti“ sukladno Odluci gradonačelnika.

I. UVJETI NATJEČAJA

Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Trilja koji studiraju na javnim visokim učilištima, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija tijekom studijskog programa, ili
 2. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studijskog programa, ili
 3. da su redovito upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog studijskog programa,
 4. da su upisani u prvu, drugu ili treću godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 5. da su upisani u prvu ili drugu godinu poslijediplomskog stručnog studija,
 6. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili prvu godinu poslijediplomskog stručnog studija uz prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodno završenom studiju,
 7. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog sveučilišnbog studija ili višu godinu poslijediplomskog stručnog studija najmanje 45 ECTS bodova iz prethodne godine i preporuku jednog sveučilišnog profesora,
 8. studenti koji se prijavljuju za kategoriju „izvrsni studenti“ prosjek ocjena od najmanje 4,50 u dosadašnjem razdoblju studiranja,
 9. da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,
 10. da nisu apsolventi,
 11. da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 6 mjeseci prije objavljivanja natječaja,
 12. da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu tijekom školovanja.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

 1. Popunjen obrazac prijave za dodjelu studenske potpore (u privitku natječaja),
 2. Potvrdu o redovnom upisu u akademskoj godini 2021./2022. u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i ovjerenu od strane matičnog fakulteta u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 3. Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane), ili povrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 4. Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), ili potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 5. Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja i da su podaci u prijavi i priloženoj dokumentaciji točni(u privitku natječaja),
 6. IBAN broj ŽIRO računa (preslik kartice, preslik ugovora o otvaranju žiro računa, potvrda banke o broju žiro računa i sl.), potrebno je voditi računa da ne dostavljate broj tekućeg računa,
 7. Ovjeren prijepis ocjena sa prethodno završenog studija za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog stručnog studija,
 8. Potvrdu fakulteta o upisanoj godini i ostvarenih barem 45 ECTS bodova iz predhodne godine te preporuku sveučilišnog profesora za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili višu godinu poslijediplomskog stručnog studija.
 9. Ovjeren prijepis ocjena u dosadašnjem razdoblju studiranja (za kategoriju „izvrsni studenti“)

III. OSTALI UVJETI

Korisniku potpore prestaje pravo na isplatu potpore i dužan je vratiti isplaćeni iznos u slučajevima:

 1. ako promijeni mjesto prebivališta izvan područja Grada Trilja,
 2. ako tijekom studiranja prekine studij,
 3. ako tijekom studiranja ponavlja semestar ili godinu ili se ispiše sa studija,
 4. ako mu je tijekom studiranja izrečena stegovna mjera isključenja sa studija,
 5. ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario potporu,
 6. ako ne završi studij u roku za koji mu je potpora odobrena,
 7. Iz drugih razloga koji proizlaze iz ovog Pravilnika.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja, studenti se moraju odreći drugih potpora iz prethodnog stavka. Prijave s kompletnom traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 05. studenog 2021. godine na adresu:

GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova,
lokalne samouprave i društvenih djelatnosti
Poljičke republike 15,
21240 Trilj¸
(s naznakom – za studentske potpore)

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti na razmatranje!

Komisija za provedbu postupka dodjele predložit će kandidate Gradonačelniku, koji će donijeti Odluku o dodjeli novčanih potpora studentima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči Grada Trilja u roku 8 dana od zaključivanja natječaja i na službenoj web stranici Grada Trilja, te putem obavijesti kandidatima.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Prava i obveze korisnika potpore i Grada Trilja regulirat će se posebnim ugovorom, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Prijava studenske potpore 2021.-2022.

Izjava studentske potpore 2021.-2022.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button