Vijesti

Javni natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/direktoricu trgovačkog društva Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima („N.N.“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 18/23) i sukladno članku 14. st. 2. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst od 09. prosinca 2005. godine, Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 8/2024 od 01. ožujka 2024. godine, Nadzorni odbor Društva  dana 20. ožujka 2024. godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/direktoricu trgovačkog društva Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje jedinog člana uprave – direktor/direktorica trgovačkog društva Gospodarska zona Kukuzovac  d.o.o. Sinj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Na javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( „N.N.“ broj 82/08 i 69/17)

Kandidati   za člana uprave – direktor/direktorica Društva moraju osim općih uvjeta ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij, VSS,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti i komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno upravljanje Društvom,
 • aktivno poznavanje rada na osobnom računalu,
 • znanje najmanje jednog (1) stranog jezika,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • dostaviti pisani prijedlog programa rada i poslovanja za četverogodišnje razdoblje za trgovačko društvo Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj.

Osim naznačenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz odredbi članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima  („N.N.“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 18/23).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elekroničke pošte) kandidati za člana uprave – direktora/direktoricu Društva, obvezni su priložiti :

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz ovog Javnog natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome), a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske, obvezan je dostaviti izvornik diplome zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
 • dokaz o aktivnom poznavanju rada na računalu ( svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava),
 • dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba nadležne ustanove, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava),
 • prijedlog programa poslovanja za četverogodišnje razdoblje trgovačkog društva Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, koji treba odražavati pogled kandidata na održivost poslovanja i razvoj Društva, te viziju daljnjeg razvoja Društva.

Član uprave – direktor/direktorica Društva imenuje se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok od  šest mjeseci.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju:

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21), dužan se u prijavi pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu je dužan priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („N.N.“ broj 84/21), da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom „N.N.“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), obavezni su uz prijavu na ovaj Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima Javnog natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj 42/18).

Javni natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj www.gzk.hr , Grada Sinja www.sinj.hr i službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnoga natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

Dragašev prolaz 24

21 230 S I NJ

S naznakom: „ prijava na javni natječaj – za člana uprave – direktor/direktorica – NE OTVARATI“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune će biti proveden usmeni razgovor, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona ili elektroničke adrese.

Provođenjem usmenog razgovora s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo i poznavanje korporativnog upravljanja.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po završetku ovog Javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Sinj, 20. ožujka 2024. godine

Nadzorni odbor

Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button