Ostalo

Javni natječaj za prijam u službu namještenika (zamjena za odsutnog djelatnika)

Na temelju članka 19. stavak 1. a u svezi sa člankom 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), v.d. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša grada Trilja, dana 04.08. 2021, godine, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika (zamjena za odsutnog djelatnika)

U Grad Trilj, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša grada Trilja, na radno mjesto, namještenik – pomoćni radnik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za prijam u službu:

 • tehničko strukovna srednja stručna sprema,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • rad sa strojevima (traktor s radnim priključcima, rukovanje kosilicom, pilom, trimerom i sl.)

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo i
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se kandidat poziva.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
 4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
 6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja.

Izabrani kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), dužni su dostavit sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na stranicama HZZ-a i na web stranici Grada Trilja, neposredno ili poštom, na adresu:

GRAD TRILJ
Poljičke republike 15
21240 Trilj
„Prijava na natječaj za radno mjesto: namještenik-pomoćni radnik“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Na web stranici grada Trilja (www.trilj.hr) dostupan je opis poslova te podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

v.d. Pročelnik
Ante Sarić, spec.adm.publ.

Obavijest s opisom poslova i ostalim podacima

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button