Vijesti

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ‘ZAŽELI žene triljskog kraja II’

 09.08.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/21-01/24
URBROJ: 2175-05-03-21-01

Trilj, 06. kolovoza 2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „ZAŽELI – žene triljskog kraja II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0424, KLASA: 550-06/21-01/1, URBROJ: 2175-05-03-21-01 od 25. svibnja 2021. godine, te članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 2/18, 1/21), gradonačelnik Grada Trilja raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI žene triljskog kraja II“

I. Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI žene triljskog kraja II“– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj traženih radnica: 30 osoba.

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine„ 119/20)

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Trilja.

VI. Opis poslova:

 • organizacija prehrane,
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,
 • psihosocijalna podrška,
 • usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava,
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te njihovo uključivanje u društvo.

VII. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i beskućnice,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno završena osnovna škola).

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • prijavnica (u prilogu)
 • izjava o pristanku na osposobljavanje (u prilogu)
 • izjava osobni podaci (u prilogu)
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

IX. Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19, 84/21) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21 240 Trilj, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI žene triljskog kraja II“

Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Trilja– www.trilj.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Gradonačelnik Grada Trilja
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Datoteke za preuzimanje

Prijavnica – Zaželi II

Izjava – osobni podaci

Izjava o osposobljavanju

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button