Vijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije

Prema Odluci o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Splitsko-dalmatinske županije ( „ Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 53/22),
zadaće, ciljevi i djelokrug rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova jest sljedeći:
• promicanje ravnopravnosti spolova na području Splitsko-dalmatinske županije,
• promicanje nacionalne politike ravnopravnosti spolova te prevencija i suzbijanje svih
oblika diskriminacije obaju spolova,
• poticanje suradnje o pitanjima ravnopravnosti spolova između svih društvenih
institucija te suradnja s općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske
županije,
• predlaganje Županijskoj skupštini donošenje akata i davanje mišljenja iz područja
ravnopravnosti spolova,
• razmatranje predstavki kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije
spolova te predlaganje nadležnim tijelima mjere za njihovo uklanjanje,
• promicanje položaja žena u društvenom životu (javnom, političkom, kulturnom i
gospodarskom), poticanje svih oblika djelovanja žena na području Splitskodalmatinske županije i uključivanje što većeg broja žena u rad lokalne samouprave,
• predlaganje i poduzimanje i drugih mjera i aktivnosti iz područja ravnopravnosti
spolova.
Povjerenstvo ima predsjednika i osam članova koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja
imenuje Županijska skupština posebnim aktom.
Predsjednika i četiri člana Povjerenstva imenuje Županijska skupština iz redova članova
Županijske skupštine, dva člana se imenuju na prijedlog župana Splitsko-dalmatinske županije,
dok se dva člana imenuju iz redova nevladinih udruga za promicanje i zaštitu prava žena i iz
redova nezavisnih stručnjaka iz navedenog područja na temelju javnog poziva koji raspisuje
Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine.
Pozivaju se: Udruge i nezavisni/e stručnjaci/kinje iz područja promicanja i zaštite ženskih
ljudskih prava na području Splitsko-dalmatinske županije da podnesu prijedlog kandidata/kinje
za članstvo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova.
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i
drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o
predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti jednog kandidata/kinja za članstvo u
Povjerenstvu.

 

Dokumenti za preuzimanje

Povezani članci

Back to top button