TemeVijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije u 2023.

Na temelju članka 11. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županija”, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i članka 12. stavka 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županija”, broj 18/15), Odbor za javna priznanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje

J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije u 2023.
Područja dodjele Nagrade

Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se u prigodi obilježavanja Dana Županije 30. rujna 2023., na blagdan Svetog Jeronima, zaštitnika Dalmacije.

Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se kao:

  1. nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili  određenim djelom dale izuzetan doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

  1. osobna nagrada

Osobna nagrada dodjeljuje se građanima pojedincima za njihov doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

  1. skupna nagrada

Skupna nagrada dodjeljuje se pravnim osobama i udrugama građana za njihov doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U jednoj godini može se dodijeliti najviše tri nagrade za životno djelo, pet osobnih i pet skupnih nagrada.

Predlagatelji

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

–  župan

–  vijećnici Županijske skupštine

–  radna tijela Županijske skupštine

–  tijela gradova i općina s područja Splitsko-dalmatinske županije

–  tijela državne uprave

–  trgovačka društva i ustanove

–  građani i udruge građana

–  političke stranke

–  vjerske zajednice i

–  druge pravne osobe.

Sadržaj prijedloga


Prijedlog za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dostavlja se u pisanom obliku i treba  sadržavati

–  ime i prezime te prebivalište, odnosno naziv i sjedište predlagatelja

–  ime i prezime odnosno naziv predloženika (osobe koja se predlaže za Nagradu)

–  vrstu nagrade i područje za koje se predlaže

–  sažeti životopis predloženika

–  obrazloženje s opisom postignuća zbog kojih se predlaže dodjela Nagrade

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz obrazloženja.

Rok za  dostavu prijedloga

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i na web stanici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Dostava prijedloga

Pisani i obrazloženi prijedlog s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici putem pošte na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja

Odbor za javna priznanja

Domovinskog rata 2

21000 Split

s naznakom „ZA NAGRADU ŽUPANIJE“ – NE OTVARATI !

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja na broj telefona 400-001, 400-009 i 400-252 ili na e-mail: skupstina@dalmacija.hr.

Predsjednik Odbora za javna priznanja Tomislav Buljan, v.r.

Povezani članci

Back to top button