Vijesti

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i projekata udruga iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2024. g.

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje manifestacija i projekata udruga i turističkih zajednica iz područja razvoja i promoviranja turizma Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela bespovratnih sredstava za projekte i manifestacije iz područja razvoja i promoviranja turizma.

 • Programom sufinanciranja razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu definiraju se projekti, aktivnosti i postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju jačanja konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj selektivnih oblika turizma.
 • Cilj ovog Programa jest osnažiti suradnju Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) s udrugama građana u provedbi razvoja i valorizacije turizma na području Splitsko – dalmatinske županije, te poboljšanju i obogaćivanju turističke ponude, produženju turističke sezone, razvoju kongresnog, ruralnog i ostalih selektivnih oblika turizma aktiviranjem manje korištenih turističkih resursa i kreiranjem novih motiva dolazaka turista te posebno poticati razvoj Dalmatinske zagore kroz stvaranje cjelogodišnje ponude proizvoda i doživljaja u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030.godine.
 • Korisnici sredstava su udruge građana sa područja Splitsko-dalmatinske županije.
 • Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

 

 • Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za ova područja :
 • podrška turističkim programima i aktivnostima:
 • sufinanciranje održavanja manifestacije i provođenje projekta (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji)
 • aktivnosti invalidnih osoba u organizaciji turističkih manifestacija / projekata
 • turistička valorizacija kulturne – povijesne baštine Splitsko – dalmatinske županije
 • organizacija manifestacija, izrada poslovnih platformi, projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u organizaciji krovnih (nacionalnih ili županijskih) udruga koje se bave posebnim oblicima turizma kao što su biciklistički, lovački, moto, auto, izviđači, planinari, privatni iznajmljivači, enogastro i sl.
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu
 • izrada poslovnih platformi u području selektivnih oblika turizma
 • izrada projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u području selektivnih oblika turizma

(2) Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

–  nastali su za vrijeme razdoblja provedbe manifestacije ili projekta u skladu s ugovorom

–  moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu manifestacije ili projekta ;

–  nužni su za provođenje manifestacije ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;

–  mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

–  trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

DIO DRUGI

PROVEDBA JAVNOG POZIVA, PRIJAVA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

Provedba Javnog poziva

 • Bespovratna sredstva za sufinanciranje manifestacija i projekata u turizmu dodjeljivati će se temeljem Javnog poziva , primjenom kriterija utvrđenih ovim Programom te uputama za prijavitelje.
 • Župan Splitsko-dalmatinske županije odlučuje o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa s(u daljnjem tekstu Javni poziv).
 • Javni poziv objavljuje se na službenoj web-stranici Splitsko-dalmatinske županije (dalmacija.hr).
 • Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici.

Župan osniva i imenuje Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa razvoja turističkih manifestacije i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo), u sastavu:

 1. zamjenik Župana – predsjednik;
 2. predstavnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet –  2 člana;
 3. predstavnik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije – 1 član;
 4. predstavnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu – 1 član.
 • Obavezna dokumentacija za prijavu na Javni poziv sadrži:
 • ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za prijavu projekta (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr ),
 • Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr ),
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr ),
 • Obrazac izjave o podmirenju obveza (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr )
 • izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge ,
 • Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.
 • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH
 • Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje (uvjerenje o nekažnjavanju)
 • Obrazac MP (ako je primjenjivo)
 • Dodatna dokumentacije (dostavlja se po potpisu Ugovora i /ili završetku manifestacije ili projekta):
 • Obrazac završno financijsko izvješće (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: dalmacija.hr- dostavlja se po završetku manifestacije ili projekta)
 • Obrazac završno opisno izvješće (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: dalmacija.hr- dostavlja se po završetku manifestacije ili projekta)
 • Ostala vjerodostojna dokumentacija

(1) Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava s propisanom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet (u daljnjem tekstu Upravni odjel) na propisanim Obrascima prijave koji se nalazi na web stranici Županije www.dalmacija.hr uz propisanu dokumentaciju i prema istaknutoj uputi za prijavitelje.

(2) Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

 1. Poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO I PROMET

(Prijava za sufinanciranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja turizma Splitsko-dalmatinske županije)

Vukovarska 121 000 Split

 1. Osobnom dostavom u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresi Vukovarska 1, 21 000 Split
 2. Digitalno, putem elektronske pošte na e-mail adresu: javnipoziv@dalmacija.hr

Napomena: ukoliko se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati sve ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce i potrebne potvrde.

(3) Prijave, koje su nepotpune i nepravovremene, koje ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način i izvan roka, neće se uzeti u razmatranje.

Cijeli Javni poziv pogledajte na linku:

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj/javni-poziv-za-sufinanciranje-manifestacija-i-projekata-udruga-iz-programa-razvoja-turistickih-manifestacija-i-projekata-na-podrucju-sdz-u-2024-g

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button