Vijesti

Natječaj za dodjelu novčanih potpora studentima

Gradonačelnik Grada Trilja objavljuje NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Grad Trilj u akademskoj godini 2020./2021. dodjeljuje novčane potpore svim redovitim studentima na području Grada Trilja.

Potpore se odobravaju prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima za deset mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, odnosno 800,00 kuna mjesečno za studente poslijediplomskih studija sukladno Odluci gradonačelnika.

I. UVJETI NATJEČAJA

Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Trilja koji studiraju na javnim visokim učilištima, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija tijekom studijskog programa, ili
 2. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studijskog programa, ili
 3. da su redovito upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog studijskog programa,
 4. da su upisani u prvu, drugu ili treću godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 5. da su upisani u prvu ili drugu godinu poslijediplomskog stručnog studija,
 6. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili prvu godinu poslijediplomskog stručnog studija uz prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodno završenom studiju,
 7. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog sveučilišnbog studija ili višu godinu poslijediplomskog stručnog studija najmanje 45 ECTS bodova iz prethodne godine i preporuku jednog sveučilišnog profesora,
 8. da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,
 9. da nisu apsolventi,
 10. da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 1 godinu prije objavljivanja natječaja,
 11. da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu tijekom školovanja.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

 1. Popunjen obrazac prijave za dodjelu studenske potpore (u privitku natječaja),
 2. Potvrdu o redovnom upisu u akademskoj godini 2020./2021. u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i ovjerenu od strane matičnog fakulteta u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 3. Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane), ili povrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 4. Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), ili potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 5. Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja i da su podaci u prijavi i priloženoj dokumentaciji točni(u privitku natječaja),
 6. IBAN broj ŽIRO računa (preslik kartice, preslik ugovora o otvaranju žiro računa,potvrda banke o broju žiro računa i sl.), potrebno je voditi računa da ne dostavljate broj tekućeg računa,
 7. Ovjeren prijepis ocjena sa prethodno završenog studija za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog stručnog studija,
 8. Potvrdu fakulteta o upisanoj godini i ostvarenih barem 45 ECTS bodova iz predhodne godine te preporuku sveučilišnog profesora za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili višu godinu poslijediplomskog stručnog studija.

III. OSTALI UVJETI

Korisniku potpore prestaje pravo na isplatu potpore i dužan je vratiti isplaćeni iznos u slučajevima:

 1. ako promijeni mjesto prebivališta izvan područja Grada Trilja,
 2. ako tijekom studiranja prekine studij,
 3. ako tijekom studiranja ponavlja semestar ili godinu ili se ispiše sa studija,
 4. ako mu je tijekom studiranja izrečena stegovna mjera isključenja sa studija,
 5. ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario potporu,
 6. ako ne završi studij u roku za koji mu je potpora odobrena,
 7. Iz drugih razloga koji proizlaze iz ovog Pravilnika.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja, studenti se moraju odreći drugih potpora iz prethodnog stavka.

Prijave s kompletnom traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 06. studenog 2020. godine na adresu:

GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova,
lokalne samouprave i društvenih djelatnosti
Poljičke republike 15
21240 Trilj
(s naznakom – za studentske potpore)

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti na razmatranje.

Komisija za provedbu postupka dodjele predložit će kandidate Gradonačelniku, koji će donijeti Odluku o dodjeli novčanih potpora studentima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči Grada Trilja u roku 8 dana od zaključivanja natječaja i na službenoj web stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr), te putem obavijesti kandidatima.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Prava i obveze korisnika potpore i Grada Trilja regulirat će se posebnim ugovorom, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja.

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. teol. v.r.

Preuzimanje priloga

Natječaj 2020-2021

Izjava – studentske potpore 2020-2021

Prijava – studenske potpore 2020-2021

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button