Vijesti

NATJEČAJ za prijam u službu: Stručni referent – mirovinsko u Sinju

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa.

samostalni stručni referent I. u Ispostavi Sinj (m/ž), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od tri mjeseca.

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke od najmanje 3 godine (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine ispunjavaju objavljene stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)),

– tri godine radnog iskustva u struci sa stupnjem stručne spreme koji se traži u natječaju,

– položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen stručni ispit za arhivara, uz obvezu polaganja navedenog ispita nakon šest mjeseci rada.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci. U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određenog stupnja stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka vježbeničkog staža.

Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome, odnosno svjedodžbe), a kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

–osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea),

– dokaz o radnom iskustvu u struci s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)

– uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka, ne starije od šest mjeseci.

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se Zavodu u izvorniku.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje područne službe/ureda za koji se podnosi prijava, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj vrijedi do 20. prosinca 2018.g.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome joj se dostavlja pisana obavijest.

Za sva navedena radna mjesta obavit će se testiranje znanja i razgovor – intervju.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button