Vijesti

Natječaj za ravnatelja/ice Gradske knjižnice Sinj

Klasa: 112-01/23-01/48

Urbroj: 2181-8-03-23-2 od 15. XI. 2023. (6520)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08, 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19), članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove »Gradska knjižnica Sinj« Sinj, klasa: 112-01/23-01/48, urbroj: 2181-8-03-23-1, od 13. studenog 2023. godine, gradonačelnik Grada Sinja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove »Gradska knjižnica Sinj« Sinj – 1 izvršitelj, na puno radno vrijeme.

Za ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica Sinj« Sinj, može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje 5 godina rada u knjižnici,

– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice/ domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome,

– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu-preslik,

– Prijedlog četverogodišnjeg plana rada Javne ustanove »Gradska knjižnica Sinj« Sinj,

– običnu preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana,

– dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižnici u trajanju od najmanje pet godina koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (obična preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– običnu preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja (izdaje ga nadležni sud),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a od izabranog kandidata će na uvid biti zatražena dostava izvornika dokumenata.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu;

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Sinja na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Pisane prijave po ovom natječaju uz dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od 8 dana od objave natječaja, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Sinj – ne otvaraj«.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

Grad Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button