Vijesti

Policija i tranzitni centar u Trilju zapošljavaju na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

1. SEKTOR ZA GRANICU

Služba za nezakonite migracije

– referent – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit I. razine.

2. SEKTOR ZA GRANICU

Služba za nezakonite migracije, tranzitni prihvatni centar za strance Trilj

– savjetnik – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – područje društvenih znanosti

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit II. razine.

3. POLICIJSKA POSTAJA BRAČ

– referent – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit I. razine.

4. POSTAJA AERODROMSKE POLICIJE RESNIK

– referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit I. razine.

5. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Služba za tehniku

Odjel za informatiku i komunikacije

– policijski tehničar – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema – završena srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit I. razine.

6. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Služba za tehniku

Odjel prometne i policijske tehnike

– policijski tehničar – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema – završena srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit I. razine.

7. POLICIJSKA POSTAJA MAKARSKA

– referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola.

8. POLICIJSKA POSTAJA SOLIN

– referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola.

9. POLICIJSKA POSTAJA TROGIR

– referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola.

10. ODJEL PISARNICE

– referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– rednja stručna sprema – završena gimnazija ili srednja strukovna škola.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za radno mjesto moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj mogu se prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.

Za radna mjesta pod rednim brojem 7., 8., 9., i 10., osobe se primaju u svojstvu vježbenika.

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.

Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja:

– preslik diplome o završenom studiju za radno mjesto pod rednim brojem 2. (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije)

– preslike svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju i stečenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta pod rednim brojem 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije)

3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radna mjesta po rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., i 6., iz natječaja (uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, i/ili preslik ugovora o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove). Neće se priznati kao dokaz dostavljena potvrda o stažu i plaći s obzirom da ne sadrži potrebne podatke.

5. za radna mjesta vježbenika pod brojem 7., 8., 9., i 10. iz natječaja potrebno je obvezno priložiti elektronički zapis o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica) iz koje je vidljivo da osoba nema radnog iskustva odnosno da ima manje od 12 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci

6. preslik isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)

7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 021/307-032 ili porukom na e-adresu: dcelar@mup.hr radi pravovremenog osiguravanja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 150/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split, s naznakom »Za javni natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije prijave su pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisanog dijela testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka natječaja će se obustaviti.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Policijska uprava
splitsko-dalmatinskarefere

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button