Vijesti

Policija u Sinju zapošljava dva upravna referenta sa srednjom stručnom spremom

Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 2
Poslodavac: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Rok za prijavu: 26.4.2021.
  

UPRAVNI REFERENT / REFERENTICA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 16.4.2021.


 26.4.2021.


Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


 1 godinu


 Na temelju članka 61. stavaka 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) te Odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-02/20-01/359, urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5 od 19. studenoga 2020. godine i Odobrenja Ministarstva financija, klasa: 400-06/20-01/177, urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavljuje
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
2. POLICIJSKA POSTAJA SINJ
– upravni referent – 2 izvršitelja/ice, mjesto rada Sinj, radi privremeno povećanog opsega posla, a u trajanju od najviše godinu dana
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema (gimnazija ili srednja strukovna škola)
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj  i naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti redni brojevi i nazivi ustrojstvenih jedinica i radnih mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatiske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidat/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. preslik diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit),
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju ili je povukao/la prijavu na oglas više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ , istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na web-stranici https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranih kandidata/kinja na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatiske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ , a dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno u pisarnici  Policijske uprave ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9
s naznakom: »Za oglas«.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, odnosno intervjuu, provedba po ovom oglasu će se obustaviti.


Poslodavac

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


 pisana zamolba: TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 9, 21000 SPLIT

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button