Vijesti

Policija u Sinju zapošljava upravnog referenta sa srednjom stručnom spremom

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-02/20-01/359, urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5 od 19. studenoga 2020. godine i Ministarstva financija, klasa: 400-06/20-01/177, urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE IMOTSKI

– upravni savjetnik – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

2. POLICIJSKA POSTAJA HVAR

– upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

3. POLICIJSKA POSTAJA SINJ

– upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

4. POLICIJSKA POSTAJA SOLIN

– upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

5. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRGORAC

– upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE

– administrativni tajnik – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

7. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA, ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA

– računovodstveni referent obračuna plaća – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti brojevi i nazivi ustrojstvenih jedinica i radnih mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. diplomu, odnosno svjedodžbu za radno mjesto za koje je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema,

3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),

5. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit),

6. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, s naznakom »Za natječaj«.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve stručne uvjete navedene u ovom natječaju. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, obavijest će biti poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio/la testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na ­web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske: https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak natječaja.

Policijska uprava
splitsko-dalmatinska

Natječaj je objavljen 2. travnja 2021.g. u Narodnim novinama

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button