Ostalo

Policijska postaja u Sinju traži referenta sa srednjom stručnom spremom

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Služba materijalno-financijskih poslova, Odjel financijskih poslova

– stručni suradnik – analitičar – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– područje znanosti magistar ekonomije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– državni ispit II. razine.

2. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

– administrativni tajnik – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– državni ispit I. razine.

3. Policijska postaja Sinj

– upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– državni ispit I. razine.

4. Sektor kriminalističke policije, Služba kriminaliteta droga

– daktilograf – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema

– gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– državni ispit I. razine.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za radno mjesto moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit određene razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koje se prijavljuju, te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3. preslik diplome za radno mjesto pod brojem 1., preslik svjedodžbe za radna mjesta 2., 3. i 4., za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema,

4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),

6. ispravu o položenom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen stručni ispit)

7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 48/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete navedene u ovom natječaju. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 4. provodi se u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, a sastoji se od provjere točnosti i brzine pisanja na osobnom računalu.

Testiranje za radna mjesta od rednog broja 1. do 3. provodi se u jednoj fazi, a sastoji se od pisane provjere znanja.

Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom, koja u razgovoru utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju su naznačili u prijavi ili na kućnu adresu.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio/la testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i Policijske uprave splitsko dalmatinske https://splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske https://splitsko-dalmatinskapolicija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, »Za javni natječaj«.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.

Policijska uprava
splitsko-dalmatinska

banner

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button