Vijesti

Poništen stari i raspisan novi javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne gradske ustanove “Gradska Galerija Sikirica“ Sinj

Klasa: 007-01/23-01/32

Urbroj: 2181-8-03-23-8 od 13. XI. 2023. (6519)

Na temelju odredbe članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku ZSN), gradonačelnik Grada Sinja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove »Galerija Sikirica« Sinj.

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne gradske ustanove Galerija Sikirica Sinj, koji je objavljen 12. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN br. 77/2023) i na službenoj stranici Grada Sinja.

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu od dana donošenja, objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj stranici Grada Sinja.

Grad Sinj

Klasa: 112-01/23-01/47

Urbroj: 2181-8-03-23-2 od 15. XI. 2023. (6521)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 26. stavak 5. i 6. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/08, 98/19, 114/22), članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21) i odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove Gradska galerija Sikirica Sinj, klasa: 112-01/23-01/47, urbroj: 2181-8-03-23-1 od 13. studenoga 2023. godine, gradonačelnik Grada Sinja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove »Gradska galerija Sikirica« Sinj – 1 izvršitelj, na puno radno vrijeme.

Za ravnatelja Javne ustanove »Gradska galerija Sikirica« Sinj, može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice/domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome,

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Javne ustanove »Gradska galerija Sikirica« Sinj,

– običnu preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana,

– dokaz o traženom radnom iskustvu u muzeju u trajanju od najmanje pet godina ili 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (obična preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– običnu preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od objave natječaja (izdaje ga nadležni sud),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a od izabranog kandidata će na uvid biti zatražena dostava izvornika dokumenata.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu.

kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), kandidat koji ima pravo prednosti sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Sinja na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Pisane prijave po ovom natječaju uz dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od 8 dana od objave natječaja, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja Gradske galerije Sikirica Sinj – Ne otvaraj«.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

Grad Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button