Vijesti

Program sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području SDŽ za 2023. godinu

Programom sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu definiraju se projekti, aktivnosti i postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju podizanja razine konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove.

Pod stazama u funkciji aktivnog turizma, u smislu ovog Programa, podrazumijevaju se rekreativne i tematske staze (biciklističke, pješačke, konjičke, vinske, kulturno-povijesne, gastro, hodočasničke, edukacijske i sl.) koje prolaze područjem niskog intenziteta motornog prometa (manje prometnim lokalnim cestama, seoskim putovima, područjima uz rijeke, jezera, napuštenim prugama i sl.), a planiraju se urediti i staviti u turističku funkciju.
(3) Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije.
(4) Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.
Članak 2.
Bespovratna sredstva odobravat će se za sufinanciranje sljedećih aktivnosti u okviru projekta:
1. izrada projektne dokumentacije za stazu,
2. izgradnju, uređenje, proširenje, trasiranje, opremanje i održavanje staze (građevinski i zemljani radovi, krčenje, raščišćavanje terena i sl.),
3. uređenje vidikovaca na stazi,
4. projektiranje i izrada turističke signalizacije na samoj stazi,
5. izrada promotivnih brošura, karata i promocija staze na internetu,
6. druge potrebe u funkciji staze.
DIO DRUGI
PROVEDBA JAVNOG POZIVA, PRIJAVA I KRITERIJI
ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA
Provedba Javnog poziva
Članak 3.
(1) Bespovratna sredstva za sufinanciranje staza u funkciji aktivnog turizma dodjeljivat će se temeljem Javnog poziva i primjenom kriterija utvrđenih ovim Programom.
(2) Župan Splitsko-dalmatinske županije odlučuje o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Javni poziv).
(3) Javni poziv objavljuje se na službenoj web-stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).
(4) Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za tu namjenu u tekućoj godini, a najkasnije do 15. studenog 2023. (ovisno koji uvjet prije nastupi).
Članak 4.
Župan osniva i imenuje Povjerenstvo za provedbu Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo), u sastavu:
1. zamjenik župana – predsjednik;
2. predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo – član;
3. predstavnik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije – član.
Prijava
Članak 5.
(1) Prijava na Javni poziv sadrži:
– Obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava – ispunjen, potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen isključivo na računalu (Obrazac AT-1)
– Izjava odgovorne osobe o održavanju staze po završetku projekta (Obrazac AT/2)
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac AT-3)
– Troškovnik predloženog projekta/zahvata (ukoliko je troškovnik izrađen na temelju ponuda, potrebno je uz troškovnik dostaviti i ponude) (Obrazac AT-4)
– Foto dokumentacija postojećeg stanja staze
– Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik sredstava mora imati riješen vlasnički, drugi stvarno-pravni status ili nadležnost prema prostoru gdje će se realizirati predloženi projekt: popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta, izvadci iz zemljišnih knjiga (ZK uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta. Za zemljište u vlasništvu RH
potrebno je priložiti suglasnost na projekt Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine/ Hrvatskih šuma/ Hrvatskih voda itd.
– Tehnička dokumentacija o projektu, izrađena i ovjerena od ovlaštenog inženjera (na CD-u, DVD-u ili USB sticku)
– Ukoliko projekt ima lokacijsku ili građevinsku dozvolu (rješenje o uvjetima građenja) – isto je potrebno priložiti;
– Ukoliko projektima nije potrebna lokacijska ili građevinska dozvola (rješenje o uvjetima građenja) – potrebno je priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz da se radovi izvode temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)
(2) Javnim pozivom može se propisati i dostava druge dokumentacije ili podataka.
Članak 6.
(1) Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava s propisanom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za turizam i pomorstvo (u daljnjem tekstu Upravni odjel) na propisanom Obrascu prijave koji se nalazi na web stranici Županije www.dalmacija.hr uz propisanu dokumentaciju i prema istaknutoj uputi.
(2) Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Puni naziv i adresa
prijavitelja
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO
Prijava na Javni poziv – STAZE U FUNKCIJI AKTIVNOG TURIZMA –
Domovinskog rata 2
21 000 SPLIT
(3) Prijave, koje su nepotpune i nepravovremene, koje ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način, neće se uzeti u razmatranje.
Članak 7.
(1) Upravni odjel utvrđuje pravovremenost, potpunost te sukladnost prijave s uvjetima Javnog poziva (administrativna provjera).
(2) Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
(3) Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog Odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo radi donošenja Odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava, a koju donosi Župan.
(4) Odluka o odabiru projekata i raspodijeli sredstava „iz stavka 1. ovog članka“ bit će objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije te na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije pod poveznicom Upravni odjel za turizam i pomorstvo, a sadržava:
– korisnike sredstava
– nazive projekata
– iznose sufinanciranja
(5) S korisnicima sredstava, sukladno Odluci o odabiru projekata i raspodijeli sredstava, zaključuje se Ugovor o sufinanciranju projekta.
(6) Predujmovi se mogu plaćati samo iznimno, na temelju prethodne suglasnosti Župana, a iznad 2.650,00 eura uz osiguranje plaćanja zakonskim sredstvima.
Kriteriji za ocjenjivanje prijava
Članak 8.
(1) Pri Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA
BODOVI
NAJVIŠE
1.
Faza realizacije pripreme projekta
Kapitalno ulaganje (izgradnju, uređenje, proširenje, trasiranje, opremanje i održavanje staze)
10
10
Izrada projektne dokumentacije
5
2.
Stupanj razvijenosti JLS-a sukladno indeksu razvijenosti
I. i II skupina
20
20
III. i IV. skupina
15
V. i VI. skupina
10
VII. i VIII. skupina
5
3.
Dodatni bodovi
Značaj projekta za razvoj cjelokupne turističke ponude Županije i područja na kojem se projekt realizira (doprinos razvoju područja/Županije, povećanje ekonomske razvijenosti, povećanje turističke ponude, produljenje turističke sezone)
do 10
do 30
Održivost projekta (financijska, kadrovi i sl.)
do 5
Doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji (ušteda energije, obnovljivi izvori energije, eko certifikati, digitalne tehnologije i sl.)
do 5
Atraktivnost staze (kulturno-povijesne i prirodne značajke na stazi i njihova prezentacija)
do 5
Ocjena koristi projekta za širu zajednicu (pristupačnost projekta osobama s invaliditetom, smanjenom pokretljivošću ili drugim ranjivim skupinama)
do 5
(2) Podnositelj prijave može ostvariti maksimalno 60 bodova po prijavljenom projektu.
DIO TREĆI
KONTROLA I OBVEZE KORISNIKA
Članak 9.
(1) Korisnik sredstava se obvezuje Upravnom odjelu dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima prema uvjetima iz Ugovora o sufinanciranju projekta.
(2) Izvješće kojim se dokazuje namjensko korištenje sredstava treba sadržavati:
– dokaz o provedenom otvorenom postupku javne nabave ili postupku javne nabave bagatelne vrijednosti,
– račun (e-račun) ili privremena situacija za izvršene usluge i/ili radove i bankovni dokaz o izvršenom plaćanju
– odnositi se na projekt koji se provodi
– odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u prijavi
(3) Korisnik u cijelosti snosi odgovornost za provedbu Projekta u svim fazama njegove provedbe. Korisnik je dužan u svojoj organizaciji osigurati svu projektno-tehničku dokumentaciju i sve druge akte (dozvole, suglasnosti) koji su potrebni za realizaciju Projekta te preuzima odgovornost za moguće kašnjenje ili odustajanje od Projekta.
(4) Korisnik se obvezuje u svojim javnim nastupima o provedbi projekta i njegovim rezultatima te kroz svoje promidžbene materijale navoditi Županiju kao instituciju koja sufinancira projekt te isto potkrijepiti dokazima (info tabele, brošure, promidžbeni materijal u digitalnom obliku, plakati, videozapisi, članci iz novina i sl.) prilikom podnošenja Izvješća o utrošenim sredstvima.
(5) Kod ispunjenja obveze „iz stavka 4. ovog članka“ korisnik je dužan pridržavati se Knjige osnovnih grafičkih standarda Splitsko-dalmatinske županije, dostupne na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.
(6) Korisnik se obvezuje pozvati predstavnike Upravnog odjela za turizam na tiskovne konferencije i druge aktivnosti u okviru provedbe projekta (najava, otvorenje i sl.)
(7) Korisnik sredstava dužan je omogućiti Splitsko-dalmatinskoj županiji kontrolu namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
Članak 10.
Upravni odjel, metodom slučajnog uzorka, vrši kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava u razdoblju od 1 godine od konačne isplate sredstava na uzorku od minimalno 10%, a ukoliko smatra potrebnim ima pravo na provedbu kontrole u razdoblju od 5 godina od dana potpisivanja Ugovora.
DIO ČETVRTI
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Tijekom provedbe Programa/projekta Županija zadržava pravo izmjena i dopuna Programa, a posebno za pojedine projekte, ako to ocjeni potrebnim, što će odrediti Ugovorom ili Dodatkom ugovora.
(2) Po potrebi, Upravni odjel može u bilo kojem trenutku, od Korisnika zatražiti dodatnu dokumentaciju i objašnjenje.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko- dalmatinske županije“.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button