Vijesti

“Socijalno” u Sinju traži djelatnika na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za socijalnu skrb Sinj
Rok za prijavu: 10.5.2021.
  

SOCIJALNI RADNIK/ICA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 30.4.2021.


 10.5.2021.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 1 godinu


                                                                       N A T J E Č A J
Za prijem radnika/ice na neodređeno vrijeme za radno mjesto
SOCIJALNI RADNIK/ICA  -1 izvršitelj/ica
Uvjeti:
-VII/I- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
-1 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
-položen stručni ispit
-odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
-da ne postoji zapreka iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj:157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17,98/19.).
Uz vlastoručno pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-domovnicu
-dokaz o stručnoj spremi
-dokaz o položenom stručnom ispitu
-odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi
-potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu : Centar za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, Sinj, u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom  zakonu, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje  pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („N.N.“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843   https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja dužan/a je  priložiti izvornike isprava.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Sinj, www.czss-sinj.hr.


Poslodavac

 Centar za socijalnu skrb Sinj


 pisana zamolba: Sinj, Žankova glavica 2

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button