Vijesti

Socijalno u Sinju traži ravnatelja – raspisan treći natječaj

Nastavlja se „trakavica“ za izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Sinj. Na protekla dva natječaja  Anka Jurela Jerkan dva puta je birana za ravnateljicu ali ne „prolazi“ njena potvrda mandata u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Inače sve ovo vrijeme je Upravno vijeće imenovalo Anku Jurela Jerkan za v.d. ravnateljicu Centra.

Očito se u Ministarstvu iz za sada nepoznatih razloga, traži da mu se na „stol“ stavi drugi kandidat.

Tekst natječaja:

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Sinj, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Sinj, na temelju svoje odluke klasa: 023-01/19-01/2, urbroj: 2175-11-17-19-3, donesene na sjednici 11. 3. 2019., raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Sinj.

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

– položen stručni ispit,

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu

– dokaz o radnom iskustvu,

– dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),

– potvrdu o položenome stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu s člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,

– životopis (vlastoručno potpisan).

Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se u prijavi za natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza u ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijave na natječaj dostavljaju se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Centra za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (do 20. travnja). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Osobni podatci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Centar za socijalnu skrb Sinj

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button