Ostalo

Traži se 15 radnica za pružanje potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama

RADNIK/ICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 15


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 1.12.2022.


 9.12.2022.


 Terenski rad

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

 Nije važno


 Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX (Centar FENIX), kao partner u projektu raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radno mjesto: Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama
 2. Broj traženih radnica: 15 (petnaest)
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 6 mjeseci, probni rok 1 mjesec
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. siječnja 2023.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: područje gradova: Sinj, Trilj i Vrlika, općina: Dicmo, Hrvace i Otok
 8. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u socijalnoj integraciji
  • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • drugi poslovi vezani uz skrb starijih i nemoćnih osoba u dogovoru s korisnikom i voditeljem projekta

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika.

 1. Predviđena plaćaminimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 2. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • ženski spol
  • punoljetnost
  • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 3. Prednost u zapošljavanju imaju:
  • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.

Ukoliko se kandidatkinja poziva na neko pravo ili prednost pri zapošljavanju, dužna je to pravo i dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije. U protivnom se prednost neće uvažiti.

Kandidatkinje su dužne u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj teže zapošljivoj / ranjivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (ukoliko je primjenjivo).

 1. Dokumentacija i način prijave:
 • potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja natječaja
 • Prijavni obrazac (Obrazac br.1), koji je sastavni dio ovog Natječaja (popunjen svim traženim podatcima)
 • preslika osobne iskaznice
 • ispunjena i potpisana Izjava o najviše završenoj školi / postignutom obrazovanju (Obrazac br. 2), koja je sastavni dio ovog Natječaja
 • ispunjena i potpisana Izjava podnositeljice o suglasnosti s korištenjem i obradom osobnih podataka te fotografiranjem i snimanjem u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3), koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Natječajem potrebno je dostaviti sljedeće (ako je primjenjivo):

 • Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • Ostale žene u nepovoljnom položaju: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Navedeni obrasci (1., 2, 3) dostupni su na mrežnoj stranici UHBL PTSP SDŽ: https://www.perka-dp.com/, te na mrežnim stranicama partnera: Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX:  https://www.centarfenix.hr/natjecaji.html, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine: https://lpz.cerura.hr/natjecaji/  i Centra za socijalnu skrb Sinj https://czss-sinj.hr/  a mogu se preuzeti i u uredu UHBL PTSP SDŽ, Brnaze 410, 1. kat, 21234 Brnaze radnim danom 9 – 12 sati.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Natječaj je otvoren od 1.12.2022. do 9.12.2022.g.

Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: Za Natječaj u sklopu projekta “ Osnaživanje i socijalno uključivanje ranjivih skupina ” na adresu:

Centar FENIX

 Brnaze 410

21234 Brnaze

Poslodavac

 Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX


 pisana zamolba: Brnaze 410, 21234 Brnaze

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button