Vijesti

Traži se 30 žena za zapošljavanje u programu „Zaželi“ od zajednice održivog razvoja ZORA

RADNIK/ICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 30


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Bez naknade


 6.2.2023.


 13.2.2023.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 6. prosinca 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0481 od 3. siječnja 2023.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Zajednica održivog razvoja ZORA raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radno mjesto: Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama
 2. Broj traženih radnica: 30 (trideset)
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 6 mjeseci,  probni rok 1 mjesec
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. ožujka 2023.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: područje gradova: Sinj, Trilj i Vrlika, općina: Dicmo, Hrvace i Otok
 8. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u socijalnoj integraciji
  • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • drugi poslovi vezani uz skrb starijih i nemoćnih osoba u dogovoru s korisnikom i voditeljem projekta

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika.

 1. Predviđena plaćaminimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 2. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • ženski spol
  • punoljetnost
  • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 3. Prednost u zapošljavanju imaju:
  • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.

Ukoliko se kandidatkinja poziva na neko pravo ili prednost pri zapošljavanju, dužna je to pravo i dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije. U protivnom se prednost neće uvažiti.

Kandidatkinje su dužne u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj teže zapošljivoj / ranjivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (ukoliko je primjenjivo).

 1. Dokumentacija i način prijave:
 • potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja natječaja
 • Prijavni obrazac (Obrazac br.1), koji je sastavni dio ovog Natječaja (popunjen svim traženim podatcima)
 • preslika osobne iskaznice
 • ispunjena i potpisana Izjava o najviše završenoj školi / postignutom obrazovanju (Obrazac br. 2), koja je sastavni dio ovog Natječaja
 • ispunjena i potpisana Izjava podnositeljice o suglasnosti s korištenjem i obradom osobnih podataka te fotografiranjem i snimanjem u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3), koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Natječajem potrebno je dostaviti sljedeće (ako je primjenjivo):

 • Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • Ostale žene u nepovoljnom položaju: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Navedeni obrasci (1., 2, 3) dostupni su na mrežnoj stranici Zajednice održivog razvoja ZORA: https://www.zajednica-zora.hr/ , te na mrežnim stranicama partnera: Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Sinj: https://www.gdck-sinj.hr/, Udruga maloljetnih dragovoljaca Splitsko-dalmatinske županije: www.zivot-branitelja.com ,  Centar za socijalnu skrb Sinj https://czss-sinj.hr/ , Lokalna akcijska grupa Cetinska krajina: https://www.lag-ck.hr/ a mogu se preuzeti i u uredu Zajednice održivog razvoja ZORA, Brnaze 410, 1. kat, 21234 Brnaze radnim danom 9 – 12 sati.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Natječaj je otvoren od 6.02.2023. do 13.02.2023.g.

Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: Za Natječaj u sklopu projekta “ Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini ” na adresu:

ZORA  Brnaze 410 ,     21234 Brnaze

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatkinjom.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju traženu u Natječaju i poslana je do 13. 02. 2023. godine što je vidljivo na preporučenoj pošiljci.

Zajednice održivog razvoja ZORA zadržava pravo usmenog i /ili pismenog testiranja o čemu će kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete, koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune, biti pravovremeno obaviještene. U tom slučaju, ako pozvana kandidatkinja ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 10 dana od donošenje odluke o zapošljavanju.

Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti na slijedeće kontakte: telefon 021 824 504; putem e-pošte: stjepan.maros61@gmail.com  ili osobnim dolaskom u ured ZORA, Brnaze 410, 21234 Brnaze, 1. kat.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici korisnika i navedenih partnera.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poslodavac

 Zajednica održivog razvoja ZORA


 pisana zamolba: BRNAZE 410, 21230 SINJ

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button