Vijesti

Traži se komunalni redar na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U SLUŽBU
na radno mjesto REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA u Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Vrlike – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
– najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno
srednjoškolsko obrazovanje
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– poznavanje rada na računalu.
Izrazi koji se, u ovom javnom natječaju, koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako
na muški i ženski rod.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na
poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit pod uvjetom
da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored
ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja bit će provedena
prethodna provjera znanja i sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da
je povukao prijavu na javni natječaj.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime,
adresa stanovanja, kontakt telefon ili mobitel, adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta
na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili
osobe bez državljanstva, dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i
prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne
godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b))
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku
preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrda o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih
službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (svi navedeni
dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih
poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koja
su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom državnom ispitu, ako ga posjeduje
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca
od dana objave ovog javnog natječaja)
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata koju nije potrebno ovjeravati (a koja je dana
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje
zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i
112/19).
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata koju nije potrebno ovjeravati (a koja je dana
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da mu nije prestala služba u upravnom
tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od 4 godine
od prestanka službe
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata koju nije potrebno ovjeravati (a koja je dana
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da mu nije prestala služba u upravnom
tijelu lokalne jedinice zato što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od 4
godine od prestanka službe
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili izjava o poznavanju
rada na računalu).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja
o prijmu u službu na neodređeno vrijeme.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u
izvorniku.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima,
sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,
108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) i članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.
157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i
priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu
kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)
je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz
Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10,
93/11 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije
dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.
157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te
dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete
iz javnog natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u
kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Prijava na javni natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku 8 dana od objave
javnog natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje
se podnositelj prijave prijavljuje i s naznakom: „NE OTVARATI“ , na adresu:
Grad Vrlika, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
Trg fra Filipa Grabovca 6,
21236 Vrlika
Prijave se mogu dostaviti i u Pisarnicu Grada Vrlike, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236
Vrlika.
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristit će se isključivo
u svrhu provedbe ovog javnog natječaja.
Na web-stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći
radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vrlike objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNICA
Marijana Matić,dipl.iur.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button