Vijesti

U Sinju Županija SD zapošljava matičara na neodređeno

REFERENT / REFERENTICA – 1. VRSTA – MATIČAR – MATIČNI URED SINJ

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 19.4.2023.


 27.4.2023.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 1 godinu


Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije, Odsjek za osobna stanja građana, na radno mjesto:

Referent – 1. vrsta – matičar– 1 izvršitelj (mjesto rada: Matični ured Sinj)

 Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Potrebno stručno znanje :

Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Probni rad traje tri mjeseca.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu se prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je isti povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web stranici i oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici Splitsko – dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) koji će biti objavljen uz tekst Natječaja. U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, e-mail adresa), naziv Upravnog odjela, radnog mjesta i mjesta rada na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. životopis;
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice);
  3. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe);
  4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je priložiti rješenje o priznavanju  inozemne obrazovne kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH);
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (poslovima srednje stručne spreme) u trajanju od najmanje jedne godine (a + b): a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, općini rada-prebivališta te trajanju staža osiguranja; b) dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova, potreban stupanj stručne spreme i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a;
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava);
  7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati);
  8. vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati);
  9. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit).

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo za potrebe provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbi (EU) 2016/679.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Vukovarska 1, 21 000 Split (»Za Natječaj«).

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.             

Poslodavac

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 pisana zamolba: Vukovarska 1, 21000 Split

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button