Vijesti

Vodovod traži kontrolora naplate i očitatelja vodomjera na neodređeno vrijeme

SAMOSTALNI REFERENT – KONTROLOR NAPLATE (1 IZVRŠITELJ, M/Ž)

 

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.8.2023.


 30.8.2023.

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 2 godine


JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu

 

U Financijsko – komercijalnu službu: Odjel za komercijalu za radno mjesto:

Samostalni referent – kontrolor naplate (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno  radno vrijeme, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti za prijem u radni odnos:

– VŠS, završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja;

– poznavanje engleskog jezika;

– poznavanje rada na računalu;

– poznavanje rada u računovodstvenom programu, minimalno 2 godine iskustva;

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;
– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
– dokaz o poznavanju rada u računovodstvenom programu (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca i sl. );

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

-Dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku indeksa iz koje su vidljivi osobni podaci kandidata, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde),

-Dokaz po poznavanju engleskog jezika (presliku indeksa iz koje su vidljivi osobni podaci

kandidata, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici koje se neće vraćati ,a prije izbora kandidata predočiti će se Društvu u izvorniku.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web stranici VIOCK-a (www.viock.hr ) dostupan je opis poslova mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči VIOCK-a biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom

“Natječaj za radno mjesto _________________(upisati naziv radnog mjesta)“

na adresu ; VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj, 126.Brigade hrvatske vojske 13. 21 230 Sinj, ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice (www.viock.hr)  i oglasne ploče Društva u primjerenom roku.Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja.

Poslodavac

 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje


  • osobni dolazak: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ,SINJ,
  • pisana zamolba: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj,

 

OČITATELJ VODOMJERA – INKASATOR (1 IZVRŠITELJ, M/Ž

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.8.2023.


 30.8.2023.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Kategorija B


 Nije važno


JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme,  na radnom mjestu

U Financijsko – komercijalnu službu: Odjel za komercijalu za radno mjesto:

Očitatelj vodomjera – inkasator (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

Uvjeti za prijem u radni odnos:

– SSS;

– položen vozački ispit B kategorije;

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:- životopis;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;

– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
– kopiju vozačke dozvole

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici koje se neće vraćati ,a prije izbora kandidata predočiti će se Društvu u izvorniku.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web stranici VIOCK-a (www.viock.hr ) dostupan je opis poslova mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči VIOCK-a biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom

“Natječaj za radno mjesto _________________(upisati naziv radnog mjesta)“

na adresu ; VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj, 126.Brigade hrvatske vojske 13. 21 230 Sinj, ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice (www.viock.hr)  i oglasne ploče Društva u primjerenom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja.

Poslodavac

 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje


  • osobni dolazak: 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13
  • pisana zamolba: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj,

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button