Vijesti

Vodovod traži pripravnika

INŽENJER/KA INŽENJERSTVA OKOLIŠA -PRIPRAVNIK (1 IZVRŠITELJ, M/Ž)

Radno mjesto

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
Drugi oblici rada
pripravnik
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 29.4.2022.
Natječaj vrijedi do: 3.5.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Traži se pripravnik
Ostale informacije:
Temeljem članka 28.st.1. Zakona o vodnim uslugama (NN br.66/2019) i članaka 2. i 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu VODOVOD I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o. br.929/2-2019, VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. (dalje u tekstu :VIOCK) raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme -12 mjeseci

U sektoru za odvodnju: u Odjelu za pročistače

INŽENJER INŽENJERSTVA OKOLIŠA- PRIPRAVNIK(1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Uvjeti za prijem u radni odnos:

– VSS, završen diplomski-sveučilišni studij geotehnički smjer (magistar/magistra inženjer/inženjerka okoliša )

– radno iskustvo nije važno ,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje engleskog jezika,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Navedeno zapošljavanje provodi se putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Potpora za pripravništvo (www.mjere.hr), te se ugovor o radu sklapa na određeno (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci).

Kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje , bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale, prije objave ovog natječaja.

Prema zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;
– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca

-potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje(ne starija od datuma natječaja)
– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ;

– običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

-dokaz o poznavanju engleskog jezika ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici koje se neće vraćati ,a prije izbora kandidata predočiti će se Društvu u izvorniku.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19,84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web stranici VIOCK-a (www.viock.hr te na oglasnoj ploči VIOCK-a biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua najmanje pet dana prije održavanja.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom

“Natječaj za radno mjesto _________________(upisati naziv radnog mjesta)“

na adresu ; VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj, 126.Brigade hrvatske vojske 13. 21 230 Sinj, ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice (www.viock.hr) i oglasne ploče Društva u primjerenom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ,ne navodeći pritom razloge poništenja .Poslodavac

Poslodavac: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Kontakt: pisana zamolba: 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button