Vijesti

Vodovod traži referenta za priključke i pomoćne radnike na neodređeno vrijeme

-REFERENT ZA PRIKLJUČKE -SEKTOR ZA ODVODNJU: ODJEL ZA KANALIZACIJSKE PRIKLJUČKE I ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I OBJEKATA SUSTAVA

Radno mjesto

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.5.2024.
Natječaj vrijedi do: 5.6.2024.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu

U Sektor za odvodnju: Odjel za kanalizacijske priključke i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda i objekata sustava, za radno mjesto:

-REFERENT ZA PRIKLJUČKE (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti za prijem u radni odnos:

– SSS – srednja škola 4 godine

– poznavanje engleskog jezika;

– poznavanje rada na računalu;

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Prema zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:- životopis;

– zamolbu koja obavezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, te radno mjesto na koje se osoba prijavljuje;

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

-Dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole iz koje su vidljivi

osobni podaci kandidata ili odgovarajuće potvrde),

-Dokaz po poznavanju engleskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole iz koje su vidljivi

osobni podaci kandidata, ili odgovarajuće potvrde).

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici koje se neće vraćati ,a prije izbora kandidata predočiti će se Društvu u izvorniku.Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21,156/23) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web stranici VIOCK-a (www.viock.hr ) dostupan je opis poslova mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči VIOCK-a biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom

“Natječaj za radno mjesto _________________(upisati naziv radnog mjesta)“

na adresu ; VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj, 126.Brigade hrvatske vojske 13. 21 230 Sinj, ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice (www.viock.hr) i oglasne ploče Društva u primjerenom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja.
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja

Poslodavac

Poslodavac: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Kontakt:
osobni dolazak: 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13. 21230 SINJ
pisana zamolba: 126.brigade Hrvatske vojske 13. 21230 Sinj

 

POMOĆNI RADNIK/ICA -ODJEL ZA KANALIZACIJSKE PRIKLJUČKE I ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I OBJEKATA SUSTAVA

Radno mjesto

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.5.2024.
Natječaj vrijedi do: 5.6.2024.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu

 

U Sektor za odvodnju: Odjel za kanalizacijske priključke i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda i objekata sustava, za radno mjesto:

 

– POMOĆNI RADNIK (2 izvršitelja, m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti za prijem u radni odnos:

– završena osnovna škola

Prema zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće- životopis;

– zamolbu koja obavezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, te radno mjesto na koje se osoba prijavljuje;

– presliku osobne iskaznice;
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca

– presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici koje se neće vraćati, a prije izbora kandidata predočiti će se Društvu u izvorniku.Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21,156/23) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web stranici VIOCK-a (www.viock.hr ) dostupan je opis poslova mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči VIOCK-a biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom

“Natječaj za radno mjesto _________________(upisati naziv radnog mjesta)“

na adresu ; VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ,Sinj, 126.Brigade hrvatske vojske 13. 21 230 Sinj, ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice (www.viock.hr) i oglasne ploče Društva u primjerenom roku.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja

Poslodavac

Poslodavac: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Kontakt:
osobni dolazak: 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13, 21230 SINJ
pisana zamolba: 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button