Vijesti

Vrtić “Bili cvitak” zapošljava 10 spremačica

SPREMAČ/ICA Natječaj broj 1

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 3


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 Završena osnovna škola


 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12. kolovoza 2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl.22  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i čl. 50. Statuta  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj na temelju odluke donesene na 12. sjednici,  dana 22. kolovoza 2022.g  raspisuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto   spremač/ice na  neodređeno  puno radno vrijeme (40 h)  – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,93/13) odnosno članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.(NN133/97).

 • NSS osnovna škola
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • da osoba nije pravomoćno osuđivana za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj  prilažu (izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik ) sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – osnovna škola (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak za neko od  djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od  30 dana od raspisivanja natječaja
 • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.st.10.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda (elektronički zapis o radno pravnom statusu) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje se pozivaju na prednost iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. čl.49. navedenog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće vrtića.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( 12. kolovoza 2022.g – 22.kolovoza 2022.g) na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,   na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3,  21230 Sinj  s naznakom: ” Za Natječaj – spremačica na puno neodređeno radno vrijeme- 3 izvršitelj/ice“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-a u roku od 8 dana od dana izbora.

 

 

SPREMAČ/ICA Natječaj broj 2

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 7


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 Završena osnovna škola


 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12. kolovoza 2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl.22  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i čl. 50. Statuta  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj na temelju odluke donesene na 12. sjednici,  dana  12. kolovoza 2022.g  raspisuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto   spremač/ice na  određeno  puno radno vrijeme do 30.lipnja 2023.g (40 h)  –  7 izvršitelja/ice

Uvjeti: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,93/13) odnosno članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.(NN133/97).

 • NSS osnovna škola
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • da osoba nije pravomoćno osuđivana za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj  prilažu (izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik ) sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – osnovna škola (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak za neko od  djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od  30 dana od raspisivanja natječaja
 • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.st.10.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda (elektronički zapis o radno pravnom statusu) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje se pozivaju na prednost iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. čl.49. navedenog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće vrtića.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( 12. kolovoza 2022.g – 22.kolovoza 2022.g) na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,   na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3,  21230 Sinj  s naznakom: ” Za Natječaj – spremačica na puno određeno radno vrijeme- 7 izvršitelj/ice“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-a u roku od 8 dana od dana izbora.

 

Poslodavac

 DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ


 pisana zamolba: Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Povezani članci

Back to top button