Vijesti

Vrtić “Bili cvitak” zapošljava knjigovođu i odgojiteljicu

VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

 

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 6.8.2020.


 14.8.2020.


 

Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važnoNa temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97), članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj,  članka 50. Statuta Dječjeg vrtića  Bili cvitak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak  raspisuje:

NATJEČAJ
za  radno mjesto:

Voditelj računovodstva (m/ž)  – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno  puno radno vrijeme

Uvjeti :

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij ekonomije, odnosno studij ekonomije kojim je stečena viša ili visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.
  –   znanje rada na računalu
 • da nije pravomoćno osuđivan za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priložiti ( preslike ne trebaju biti ovjerene, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik):

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30dana od objave natječaja
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 14. kolovoza 2020, na adresu  Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3, 21230 Sinj s naznakom: ˝Za natječaj za  voditelja računovodstva˝.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici  www.bilicvitak.hr  vrtića u roku od 8 dana od dana izbora.


 

Poslodavac

 DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ


 • pismena zamolba: ŽANKOVA GLAVICA 3,21230 SINJ

 

adno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 6.8.2020.


 14.8.2020.


 

Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važnoNATJEČAJ
za radno mjesto:
1. Odgojitelj/ica predškolske djece  na neodređeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica (m/ž)
UVJETI: Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07,94/13) i čl.2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)
1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja
2. položen stručni ispit,
3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
4. da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju
PRILOZI: Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja
ne treba biti ovjerena, a nakon izbora kandidat će predočiti izvornik):.
životopis

 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije.
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz  domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, čl.102.)dužni su uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.103. koji se mogu naći na poveznici
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića.
Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja do 14.kolovoza 2020.g
Natječaj je objavljen na oglasnim pločama i web stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 06. kolovoza 2020.g. Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3 ,21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja- neodređeno puno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice www.bilicvitak.hr.


 

Poslodavac

 DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ


 • pismena zamolba: ŽANKOVA GLAVICA 3,21230 SINJ

Povezani članci

Back to top button