Vijesti

Župan SDŽ Boban donio Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći za nezaposlene

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban je  5. svibnja 2020., donio Odluku
o jednokratnoj novčanoj pomoći za nezaposlene osobe kojima je radni odnos prestao zbog
posljedica izazvanih pojavom virusa SARS-CoV-2, bolest COVID-19, a ne ostvaruju pravo na
novčanu naknadu od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava
na jednokratnu novčanu pomoć (daljnjem tekstu: novčana pomoć) za nezaposlene osobe s područja
Splitsko-dalmatinke županije (u daljnjem tekstu: Županija) kojima je radni odnos prestao u
razdoblju od 18. 03. 2020. godine do 31. 05. 2020. godine zbog posljedica izazvanih pojavom
virusa SARS-CoV-2, bolest COVID-19, te ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu od strane
HZZ-a.

Članak 2.
(1) Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti nezaposlene osobe kojima je radni odnos prestao u
razdoblju od 18.03.2020. godine do 31.05.2020. godine zbog posljedica „iz članka 1. ove
Odluke, te su:
– državljani Republike Hrvatske,
– imaju prijavljeno prebivalište na području općine ili grada na području Županije,
– u evidenciji su Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Split i
– nisu ostvarili pravo na novčanu naknadu od strane HZZ-a nakon prestanka radnoga odnosa.
(2) Razlozi prestanka radnoga odnosa/službe su:
– istek ugovora o radu na određeno vrijeme,
– poslovno uvjetovani otkaz,
– prestanak obavljanja djelatnosti.

Članak 3.
(1) Sredstva novčane pomoći osigurana su u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
godinu.
(2) Visina novčane pomoći nezaposlenim osobama iz „članka 2. Ove Odluke“ iznosi kako slijedi:
– ukoliko je samac ili je jedan član uže obitelji nezaposlen – iznos naknade – 1.000,00 kn,
– ukoliko su dva člana uže obitelji nezaposlena – iznos naknade – 2.000,00 kn,
– ukoliko je jedan član obitelji nezaposlen, a član uže obitelji je osoba sa invaliditetom -iznos
naknade – 3.000,00 kn,
– ukoliko su dva člana obitelji nezaposlena, a član uže obitelji je osoba sa invaliditetom –
iznos naknade – 4.000,00 kn.
(3) Maksimalni iznos novčane pomoći može iznositi do 4.000,00 kuna.

Članak 4.
Novčana sredstva „iz članka 3. stavka 2. ove Odluke“ isplatit će se jednokratno.
Članak 5.
(1) Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu
skrb i demografiju (u daljnjem tekstu: Odjel) u roku od 2 mjeseca od dana prestanka radnog odnosa
ukoliko je podnositelj zahtjeva i dalje u statusu nezaposlenosti.
(2) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći podnositelj zahtjeva dužan
je priložiti:
– dokaz o državljanstvu podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice),
– preslika Rješenja ili Ugovora o prestanku radnog odnosa,
– preslika Rješenja nadležnog tijela o tjelesnom oštećenju člana uže obitelji,
– preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava.
(3) Odjel će službeno zatražiti izdavanje Uvjerenja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područne službe Split o ostvarivanju prava na novčanu naknadu.
(4) Odjel može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove Odluke, ukoliko se
za to ukaže potreba.
(5) Odjel odlučuje Zaključkom o pravu na novčanu pomoć i o njezinom iznosu u roku od 40 dana
od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
Članak 6.
Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba
prestala:
(1) zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza
ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
(2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe,
(3) sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
(4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog
teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog
razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
(3) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.

 

Povezani članci

Back to top button