Vijesti

Županija dala u zakup poslovni prostor pedijatrije u Sinju

Na temelju  Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta Splitsko-dalmatinske županije, Županijska skupština Splitskodalmatinske županije na 4. sjednici, održanoj 20. rujna 2021., donijela je
Z A K L J U Č A K o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Tereziji Cvitković, dr.med. pedijatrije u Sinju, Put
Ruduše 26.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije o davanju u zakup poslovnog prostora Tereziji Cvitković, dr.med. pedijatrije u Sinju, Put
Ruduše 26; koju je Upravno vijeće ustanove donijelo na svojoj sjednici održanoj 8.04.2021.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
KLASA: 021-04/21-02/0094
URBROJ: 2181/1-01-21-0001
Split, 20. rujna 2021.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mate Šimundić, prof., v.r.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button