Branitelji

Županija SD zapošljava dva referenta u Sinju za poslove branitelja na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u upravna tijela Splitsko – dalmatinske županije.

 Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava

Odsjek za hrvatske branitelje i ljudska prava, Pododsjek za hrvatske branitelje na radno mjesto:

Samostalni upravni referent za poslove branitelja – 2 izvršitelja (mjesto rada: Sinj)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 20/20).

 1. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove na radno mjesto:

Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj (mjesto rada: Imotski)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 20/20, 73/20, 81/20 i 19/22).

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Odsjek za obrt, trgovinu, inovacije, malo i srednje poduzetništvo na radna mjesta:

 1. a) Samostalni upravni referent za gospodarstvo – 1 izvršitelj (mjesto rada: Hvar)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

 1. b) Samostalni upravni referent za gospodarstvo – 1 izvršitelj (mjesto rada: Makarska)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

 1. c) Samostalni upravni referent za gospodarstvo – 1 izvršitelj (mjesto rada: Trogir)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenih radnih mjesta opisani su u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 18/22 i 28/22).

 1. Upravni odjel za turizam i pomorstvo
 2. a) Odsjek za turizam, Pododsjek za posebne oblike turizma na radno mjesto:

Savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada: Split)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist ekonomske, turističke ili druge društvene struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, poznavanje jednog stranog jezika te poznavanje rada na računalu.

 1. b) Odsjek za turizam, Pododsjek za kategorizaciju i minimalne uvjete na radno mjesto:

Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj (mjesto rada: Makarska)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili turističke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, poznavanje jednog stranog jezika te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenih radnih mjesta opisani su u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam i pomorstvo („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 20/20 i 19/22).

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (poslovima visoke stručne spreme) u trajanju od najmanje jedne godine, za radna mjesta pod brojevima 1., 2., 3. a), 3. b), 3. c) i 4. b), odnosno u trajanju od najmanje tri godine za radno mjesto pod brojem 4. a) i to elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, općini rada-prebivališta te trajanju staža osiguranja
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika za radna mjesta pod brojevima 4. a) i 4. b) (preslika potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg se vidi položen ispit iz stranog jezika)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit).

U PRIJAVI na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, e-mail adresa), naziv Upravnog odjela, radnog mjesta i mjesta rada na koje se prijavljuje, koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako pojedinačno radno mjesto.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10) .

U službu se mogu se primiti i rasporediti osobe koje imaju potrebno radno iskustvo, a nemaju položen državni ispit, pod uvjetom da isti polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Probni rad traje tri mjeseca.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te iste, sukladno članku 19. stavak 7. ZSN-a, obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Vukovarska 1, 21 000 Split (»Za Natječaj«)

Na web-stranici www.dalmacija.hr i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                                                                                               

                                                                             

                                                                           Splitsko-dalmatinska županija

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button