Vijesti

Županija zapošljava savjetnika za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju u Sinju na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u upravna tijela Splitsko – dalmatinske županije.

 1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju na radno mjesto:

Savjetnik za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju – 1 izvršitelj (mjesto rada: Sinj)

Potrebno stručno znanje :

Magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 20/20, 150/22 i 160/22).

 1. Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava

Odsjek za hrvatske branitelje i ljudska prava, Pododsjek za hrvatske branitelje na radno mjesto:

Stručni suradnik za ekonomske poslove – 1 izvršitelj (mjesto rada: Split)

Potrebno stručno znanje:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit te poznavanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 147/22).

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je priložiti Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije izdano od ovlaštene institucije u RH)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine (poslovima visoke stručne spreme za radno mjesto pod brojem 1. odnosno više stručne spreme za radno mjesto pod brojem 2.) i to elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, općini rada-prebivališta te trajanju staža osiguranja
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit).

U PRIJAVI na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, e-mail adresa), naziv Upravnog odjela, radnog mjesta i mjesta rada na koje se prijavljuje, koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja.

Za svako radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Uvjet sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika  na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10) .

U službu se mogu se primiti i rasporediti osobe koje imaju potrebno radno iskustvo, a nemaju položen državni ispit, pod uvjetom da isti polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Probni rad traje tri mjeseca.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te iste, sukladno članku 19. stavak 7. ZSN-a, obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Vukovarska 1, 21 000 Split (»Za Natječaj«)

Na web-stranici www.dalmacija.hr i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                                                                                                        Splitsko-dalmatinska županija

 

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button