Vijesti

Grad Sinj – javni natječaj za zakup lokacije za kiosk

Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana  13.  listopada  2020. godine,  donijela je O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacije za postavljanje

privremenog objekta – kioska, Državna cesta D1, na autobusnom ugibalištu ispred Doma mladih Brnaze, č.z. 627/13, K.O. Brnaze

Raspisuje se javni natječaj za davanje  u zakup javne površine za postavljanje kioska i to  lokacije predviđene Planom rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja ( „Službeni glasnik Grada Sinja“,  br.: 09/02 , 02/09, 03/11, 09/11 i 01/13), i to za lokaciju:

DRŽAVNA CESTA D 1:

 lokacija na autobusnom ugibalištu ispred Doma mladih Brnaze – površine 12 m2;  čest. zemlj.  627/13,  K.O. Brnaze,   za dozvoljenu djelatnost (prodaja robe u kiosku).             

Lokacija iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na rok 5 godina,  s mogućnosti produženja za još  5 godina.

Pravo na sudjelovanje na ovom javnom natječaju imaju fizičke osobe – obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatske.

Početni iznos mjesečne zakupnine za lokaciju iz točke I.  ove Odluke:
uz državnu cestu D1 – ispred Doma mladih Brnaze;  iznosi  60,00 kuna/ m2

Natjecatelj  je  dužan  uplatiti  jamčevinu  u dvostrukom  iznosu  početnog  iznosa  zakupnine u korist proračuna  Grada  Sinja,  na  žiro račun – IBAN:  HR362390001 1838900003 Grada Sinja, model HR68, uz poziv na broj odobrenja  7706 – OIB .

Ponuda mora sadržavati:

 1. a) ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe – vlasnik obrta), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta i žiro račun,
  b)  presliku osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba ( vlasnik obrta),
  c)  presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe – vlasnik obrta),
  d)  presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),
  e)  tip i površina kioska u kojem će se djelatnost obavljati,
 2. f) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za lokaciju za koju se natječe,
  g)  dokaz o izvršenoj uplati jamčevine za  lokaciju za koju se natječe,
  h)  podatke o računu na koji se vraća jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude prihvaćena,
  i)   potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Sinju izdanu od nadležnog tijela Grada Sinja,
  j)   izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1 (samo za pravne osobe)  ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,
  k)  izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 – podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,
  l)  ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa i uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu navedenog Zakona, te da nije ranije koristio to pravo.
  lj)  rok valjanosti ponude,
  m)  podatke za potpisnika ugovora o zakupu lokacije.
  Potvrde ne smiju biti starije od 60 dana od objave javnog natječaja.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se na adresu:  Grad Sinj, Dragašev prolaz 24/I, 21 230 Sinj, u roku 15 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – ne otvarati“.
Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.
Ponuda treba biti kompletna.
Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude ponuditelja koji imaju dugovanja  prema Gradu Sinju, ponude koje nisu potpune, te ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati i o istom će Povjerenstvo navedene ponuditelje obavijestiti.
Ponude će se javno otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj,  Dragašev prolaz 24, dana  09. studenog  2020. godine,  u 13:00 sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako dva ili više ponuditelja  ponude isti iznos, temeljem kojeg su ostvarili pravo na sklapanje ugovora, između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu djelatnost na području Grada Sinja.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik Grada Sinja.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća na račun ponuditelja najkasnije  u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne potpiše ugovor o zakupu lokacije u roku 8 (osam) dana od dana kad primi obavijest da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Upravni  odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom će pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg po redu najpovoljnijeg ponuditelja.

Natječaj se ponavlja ako ugovor ne bude sklopljen ni nakon svih postupaka iz gore navedenih stavki ove točke.

Pravo prvenstva za dodjelu lokacije u zakup za kiosk imaju osobe određene Zakonom o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Pravo prvenstva za dodjelu lokacije u zakup za kiosk pripada i zadnjem zakupniku kojem je isteklo vrijeme zakupa, koji se javio na natječaj i koji ispunjava opće uvjete natječaja pod uvjetom da prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine za lokaciju navedenu u natječaju, a za koju mu je istekao ugovor o zakupu.

U ostvarivanju prava prvenstva osobe iz Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na dosadašnje zakupnike.
Prednost pri zakupu može se ostvariti jednokratno.

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni u roku 15 dana od dana otvaranja ponuda, s uputom da na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja mogu uputiti prigovor Gradonačelniku Grada Sinja da preispita svoje odluku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i konačnog rješenja gore navedenog Upravnog odjela, Gradonačelnik će sa izabranim  ponuditeljem zaključiti Ugovor o zakupu lokacije.

Ugovorom iz stavka 1. Ovog članka ugovara se zakup određene lokacije, vrijeme zakupa,  visina i način plaćanja zakupnine, pravo na izmjenu visine zakupnine, razloge za raskid ugovora o zakupu i druge odredbe propisane Zakonom.

Ponuditelj se sam obvezuje ishoditi odgovarajuće dozvole, ukoliko su posebnim propisima takve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti određene natječajem.

Troškove ovjere potpisa kod javnog  bilježnika ugovora o zakupu lokacije snosi zakupnik.
Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži razloge svoje odluke.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel: 021/708-625, od 12 – 14 sati svakog radnog dana.

OSTALO:

 

 1. 1. Zakupnik iz prvog stavka ove točke obavezan je u cijelosti se pridržavati  propisa o komunalnom redu, a kiosk treba  postaviti tako da ne oštećuje  javnu površinu, te je odgovoran za eventualnu štetu koja nastane zakupodavcu zbog  nepridržavanja ove odredbe.
 2. 2. Grad Sinj ne osigurava kioske odnosno pokretne naprave.
 3. Zakupnik mora osigurati priključak struje, isto mora biti izvedeno na način sukladan zakonskim propisima, a za isto odgovornost snosi zakupnik.
 4. Zakupnik je dužan snositi sve troškove vezane za korištenje kioska i predmetne javne površine, te od ovlaštenih tijela pribaviti ostale eventualno potrebne suglasnosti.
 5. Postavljeni kiosk ne smije ugrožavati sigurnost u prometu pješaka i vozila.
 6. Grad Sinj ne snosi nikakvu odgovornost glede čuvanja kioska za vrijeme kad se u njemu ne obavlja djelatnost.

Gradonačelnica  Grada Sinja:

 Kristina Križanac, struč. spec. oec.

banner

Povezani članci

1 Komentar

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button