Vijesti

Centar za socijalnu skrb Sinj zapošljava pripravnika

Na temelju Statuta Centra za socijalnu skrb Sinj i odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sinj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme od 12 mjeseci za zvanje

– socijalni radnik (m/ž) – jedan izvršitelj/ica.

Uvjeti:

– VII./I. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

– kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih (ne stariju od datuma natječaja),

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Sinj da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, uz naznaku: »Prijava na natječaj – pripravništvo« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Sinj, www.czss-sinj.hr.

Centar za socijalnu skrb Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button