Vijesti

Gotov natječaj za sunčanu elektranu u Lučanima i Sutini na površini od 2 milijuna m2?

Na temelju članka 133. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 111/21) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, klasa: 391-01/23-01/9, urbroj: 517-07-2-23-1 od 5. siječnja 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izdavanje energetskog odobrenja br. 33/23.

1. Raspisuje se Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje sunčana elektrana Sutina (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na lokaciji Grada Sinja i Općine Muć u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na prostoru k. č. br. 143/9 na k. o. Lučane i k. č. br. 363/1 na k. o. Sutina, prikupljanjem pisanih ponuda. Javni natječaj raspisuje se za prostor za izgradnju sunčane elektrane Sutina, sukladno grafičkom prilogu i koordinatama vršnih točaka proizvodnog postrojenja za koje se raspisuje Javni natječaj, a koji su navedeni u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog Javnog natječaja i njegov su sastavni dio.

2. Pravo podnošenja pisane ponude za provođenje Javnog natječaja imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije, koje su sukladno i u roku iz članka 133. stavka 2. Zakona podnijele Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) zahtjev s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje za koje se provodi ovaj Javni natječaj. Podnošenjem pisane ponude na ovaj Javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe, dali odobrenje za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja Javnog natječaja.

3. Javni natječaj provodi se isključivo za prostore koji su u prostornim planovima planirani za gradnju proizvodnih postrojenja, što Ministarstvo, po službenoj dužnosti provjerava i na temelju pozitivnog očitovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odlučuje o raspisivanju Javnog natječaja.

4. Ponuda za sudjelovanje na ovom Javnom natječaju mora biti uvezana i sadržavati sljedeće:

– dokaz da je sukladno članku 133. stavku 2. Zakona, do 19. siječnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, iskazan interes za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje za koje se provodi Javni natječaj, što će biti provjereno po službenoj dužnosti i

– dokaz da se, lokacija za koju je raspisan Javni natječaj, nalazi u prostornom planu, odnosno lokacijska informacija, izdana od strane nadležnog upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije i

– idejno rješenje za sunčanu elektranu Sutina, na lokaciji Grada Sinja i Općine Muć i

– preslik lokacijske dozvole ishođene do 19. siječnja 2022. i/ili

– preslik ugovora o priključenju, sklopljenog do 21. listopada 2021. i/ili

– preslik elektroenergetske suglasnosti, odnosno preslik prethodne elektroenergetske suglasnosti izdane do 21. listopada 2021. i/ili

– preslik rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu izdanog do 19. siječnja 2022. Istovjetnost preslika dokumenata njihovim izvornicima, ovjerava javni bilježnik.

5. Za provođenje Javnog natječaja, kao dokaz važećeg rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu iz točke 4. alineje 7. ovog Javnog natječaja smatra se isključivo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu (nakon provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili Glavne ocjene), doneseno sukladno članku 89. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članku 21. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 61/14 i 3/17), ili Rješenje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti Glavnu ocjenu (nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene i Prethodne ocjene), doneseno sukladno članku 90. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članku 27. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 61/14 i 3/17) izdano do 19. siječnja 2022.

6. Pisana ponuda za sudjelovanje na ovom Javnom natječaju mora biti napisana na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisana od strane ovlaštene osobe, odnosno njihovog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

7. Pisane ponude na ovaj Javni natječaj podnose se, putem preporučene pošiljke s povratnicom (obavijest o prijemu pošiljke), u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja br. x/23 – ne otvarati«, kao i naznakom broja Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenstvo za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, putem: Uprave za energetiku, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8 do 15 sati. Na poleđini zatvorene omotnice potrebno je naznačiti naziv fizičke ili pravne osobe koja podnosi ponudu za Javni natječaj.

8. Rok za podnošenje pisanih ponuda na ovaj Javni natječaj je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

9. Ponude za ovaj Javni natječaj pristigle u Ministarstvo prije početka roka za podnošenje ponuda iz točke 8. ovog Javnog natječaja, smatrat će se preuranjenima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju. Ponude za Javni natječaj pristigle u Ministarstvo, nakon isteka roka iz točke 8. ovog Javnog natječaja, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju.

10. Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz točke 8. ovog Javnog natječaja, može se izvršiti izmjena i/ili dopuna isključivo natječajne dokumentacije iz točke 4. ovog Javnog natječaja, koja je podnesena Ministarstvu u iskazu interesa za provođenje javnog natječaja, slanjem posebne pošiljke s povratnicom na adresu iz točke 7. ovog Javnog natječaja, uz jasno navođenje u popratnom dopisu koja se natječajna dokumentacija mijenja ili naknadno dodaje.

11. Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz točke 8. ovog Javnog natječaja, može se odustati od sudjelovanja na Javnom natječaju slanjem potpisane izjave o odustajanju od strane ovlaštene osobe, odnosno njihovog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

12. Ponude će biti javno otvorene od strane Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u prostorijama zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80 (Zagrebtower), III kat, soba 1, dana 15. ožujka 2023. u 10 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

13. Otvaranje, provjeru i evidenciju svih pristiglih ponuda na ovom Javnom natječaju obavlja Povjerenstvo u sastavu od pet članova, kojeg čine: Ivo Milatić, državni tajnik, dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku, Sanja Ivelj, načelnica Sektora za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Zoran Pačandi, voditelj Službe za obnovljive izvore energije i Igor Vuković, načelnik Samostalnog sektora za pravne poslove. O otvaranju, provjeri i evidenciji svih pristiglih ponuda sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

14. Ministarstvo neće razmatrati pisane ponude pristigle na Javni natječaj koje nisu dostavljene od strane fizičkih i pravnih osoba iz točke 2. ovog Javnog natječaja, odnosno ne zadovoljavaju uvjete sukladno točkama 3., 4., 5. i 6. ovog Javnog natječaja.

15. Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti sudionika natječaja da je njegova ponuda pristigla na ovom Javnom natječaju nevaljana i/ili da nije razmatrana: ako je sudionik natječaja odustao od sudjelovanja na Javnom natječaju na način određen točkom 11. ovog Javnog natječaja, ako pisanom ponudom nisu ispunjeni svi zahtjevi određeni ovim Javnim natječajem, ako se utvrdi da je u sklopu natječajne dokumentacije iz točke 4. ovog Javnog natječaja dostavio, u tom trenutku, neistinite podatke ili dokumentaciju, te ako je ponuda zaprimljena nakon isteka roka iz točke 8. ovog Javnog natječaja.

16. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja ispunjava uvjete iz točki 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Javnog natječaja i to prema kriteriju vrednovanja ishođenih dokumenata iz točke 4. alineja 4., 5., 6. i 7. ovog Javnog natječaja, odnosno sukladno nastupanju pravomoćnosti lokacijske dozvole te izvršnosti ugovora o priključenju, izvršnosti elektroenergetske suglasnosti odnosno prethodne elektroenergetske suglasnosti te izvršnosti rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu.

17. Ako u postupku Javnog natječaja bude zaprimljeno više ponuda, koje se odnose na isti ili djelomično isti obuhvat prostora, prednost pri određivanju najpovoljnijeg ponuditelja ima prema sljedećem redu prvenstva podnositelj zahtjeva koji je prije, u odnosu na drugog podnositelja zahtjeva, ishodio pravomoćnu lokacijsku dozvolu, ishodio izvršnu prethodnu elektroenergetsku suglasnost, ishodio izvršnu elektroenergetsku suglasnost, sklopio valjan ugovor o priključenju te ishodio rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu.

18. Ministarstvo, po službenoj dužnosti, provjerava zahvaća li traženi obuhvat prostor iz Javnog natječaja, već odobreni obuhvat prostora nekog drugog iskaza interesa ili postojećeg proizvodnog postrojenja, kao i mogućnost raspolaganja nekretninom.

19. Ako proizvodno postrojenje za koje se raspisuje Javni natječaj, zahvaća već odobreni prostor razvoja projekta drugog nositelja projekta i/ili izgrađenog proizvodnog postrojenja, Ministarstvo može taj prostor odobriti sudioniku ovog Javnog natječaja:

– ako za to postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehnoekonomskih kriterija te

– ako uz dostavu natječajne dokumentacije iz točke 4. ovog Javnog natječaja, sudionika Javnog natječaja, dodatno dostavi i suglasnost nositelja projekta i/ili povlaštenog proizvođača električne energije određenog sukladno propisu kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije.

20. Ministar može u interesu Republike Hrvatske, bez obrazloženja, zaključkom poništiti cijeli Javni natječaj.

21. Ako obuhvat prostora iz iskaza interesa iz članka 133. stavka 2. Zakona zahvaća isti ili djelomično isti obuhvat prostora u odnosu na drugi iskaza interesa iz članka 133. stavka 2. Zakona ili više njih, Ministarstvo će za takve iskaze interesa raspisati jedan javni natječaj, koji će obuhvatiti koordinate vršnih točaka svih pojedinih proizvodnih postrojenja za koje su iskazani interesi sukladno članku 133. stavku 2. Zakona, a odluka o najpovoljnijem ponuditelju u tom slučaju će se donijeti sukladno članku 133. stavku 4. Zakona. Najpovoljnijem ponuditelju, temeljem odluke o odabiru najpovoljnije ponude, izdat će se energetsko odobrenje sukladno obuhvatu prostora, te koordinatama vršnih točaka proizvodnog postrojenja i grafičkim prilogom proizvodnog postrojenja za koje je najpovoljniji ponuditelj iskazao interes sukladno članku 133. stavku 2. Zakona.

22. Odbit će se ponude:

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu do 19. siječnja 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dostavile iskazan interes za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje za koje se raspisuje Javni natječaj,

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu dostavile dokaz da se lokacija za koju je raspisan Javni natječaj, nalazi u prostornom planu, odnosno lokacijsku informaciju, izdanu od strane nadležnog upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije,

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu dostavile idejno rješenje za sunčanu elektranu Sutina, na lokaciji Grada Sinja i Općine Muć

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu dostavile presliku lokacijske dozvole izdane do 19. siječnja 2022., i/ili presliku ugovora o priključenju i/ili presliku izdane elektroenergetske suglasnosti, odnosno presliku prethodne elektroenergetske suglasnosti izdanih do 21. listopada 2021., i/ili preslik rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu izdanih do 19. siječnja 2022.

– fizičkih i pravnih osoba koje su dostavile presliku Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu, a koje nije u skladu s točkom 5. ovog Javnog natječaja.

23. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izdavanje energetskog odobrenja, na prijedlog Povjerenstva, donosi ministar, a odluka se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

24. Na temelju odluke iz točke 23. ovog Javnog natječaja, Ministarstvo izdaje energetsko odobrenje najpovoljnijem ponuditelju određenog odlukom iz točke 23. ovog Javnog natječaja, u roku od 15 dana od dana objave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

25. Energetsko odobrenje iz točke 24. ovog Javnog natječaja ne jamči njegovu nositelju da će moći izgraditi proizvodno postrojenje, nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na prostoru (nekretnini) koji je odobren i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine, ali se smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije.

26. Izdavanjem energetskog odobrenja najpovoljnijem ponuditelju određenog odlukom iz točke 23. ovog Javnog natječaja, stječe se status nositelja projekta, te ukoliko se radi o proizvodnom postrojenju za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, isto se upisuje u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača.

27. Na odluku o odabiru najpovoljnije ponude iz točke 23. ovog Javnog natječaja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od 8 dana od dana javne objave odluke iz točke 23. ovog Javnog natječaja. Odluka u upravnom sporu donijet će se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe.

28. Postupak provedbe ovog Javnog natječaja nije upravni postupak, osim u smislu donošenja odluke o odabiru iz točke 23. ovog Javnog natječaja i izdavanja energetskog odobrenja iz točke 26. ovog Javnog natječaja najpovoljnijem ponuditelju.

29. Nositelj projekta, dužan je u roku od 15 dana od dana izvršnosti energetskog odobrenja, uplatiti u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., IBAN: HR1824020061300012813, SWIFT: ESBCHR22, Erste&Steiermärkische Bank d.d., svrha uplate: energetsko odobrenje za postrojenje (upisati naziv proizvodnog postrojenja), poziv na broj: 00 – OIB uplatitelja, iznos od 6,6361 EUR/kW, odnosno 50,00 kn/kW, priključne električne snage proizvodnog postrojenja za koje je ishodio energetsko odobrenje.

30. Dokaz o izvršenoj uplati novčanog depozita Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. iz točke 29. ovog Javnog natječaja, nositelj projekta je dužan, pozivom na klasu energetskog odobrenja, dostaviti Ministarstvu odmah po uplati.

31. Na iznos iz točke 29. ovog Javnog natječaja obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22).

32. Ako nositelj projekta, u roku od 15 dana od dana izvršnosti energetskog odobrenja ne uplati u potpunosti u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., iznos iz točke 29. ovog Javnog natječaja i ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati iz točke 30. ovog Javnog natječaja, Ministarstvo će rješenjem poništiti energetsko odobrenja izdano nositelju projekta.

33. Uplaćeni iznos iz točke 29. ovog Javnog natječaja, ne vraća se nositelju projekta, bez obzira na bilo koji slučaj nemogućnosti ishođenja uporabne dozvole u vremenu važenja izdanog energetskog odobrenja.

34. Podnositelj ponude suglasan je sa svim uvjetima Javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Javnog natječaja.

PRILOG 1.
Koordinate vršnih točaka proizvodnog postrojenja za koje se raspisuje Javni natječaj

Naziv točke: HTRS96/TM
X Y
1 503433,00 4842822,19
2 504062,88 4842821,76
3 504062,80 4843031,20
4 504249,16 4843031,20
5 504250,69 4842975,94
6 504347,08 4842483,59
7 504165,71 4842388,81
8 504091,89 4842473,11
9 503596,44 4842324,41
10 503528,05 4842282,99
11 503234,24 4842688,74
12 503400,89 4842760,03
13 503409,12 4842775,95

Povezani članci

1 Komentar

  1. Priroda se uništava isključivo na površini opcine Sinj, u planu je x vjetroelektrana i x suncanih elektrana, nista na području površinom vecih opcija Hrvaca, otoka, Trilja. A tek kamenolomi, moze i u parku prirode ako je taj dio u općini Sinj.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button