Ostalo

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Koordinacije za ljudska prava SDŽ

Na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i članka 5. Odluke o osnivanju Koordinacije
za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 31/19), Župan objavljuje
J A V N I P O Z I V
za isticanje kandidatura za članove
Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije
I.
Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova Koordinacije za ljudska prava Splitsko –
dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Koordinacija).
Koordinacija je savjetodavno tijelo Županijske skupštine za pitanje ljudskih prava koje:
– prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina
na području Županije i razmatra ih na sjednicama,
– upozorava nadležna tijela Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava
te predlaže rješenja, predlaže i provodi aktivnosti na promicanju ljudskih prava i poboljšanje
zaštite ljudskih prava na području Županije, u svim segmentima ljudskih prava,
– provodi Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, u skladu s
nadležnostima,
– organizira seminare i druge oblike edukacije o ljudskim pravima, – rješava
predstavke građana,
– surađuje s organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima,
pučkim pravobraniteljem i ostalim tijelima,
– koordinacija Županijskoj skupštini podnosi izvješće o radu jednom godišnje.
– obavlja i ostale poslove, sukladno Odluci o osnivanju Koordinacije za ljudska
prava Splitsko-dalmatinske županije i Nacionalnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih
prava.
II.
Koordinacija ima predsjednika, tajnika i 9 članova koje na prijedlog Župana imenuje
posebnim aktom Županijska skupština iz redova vijećnika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije, kao i osoba iz redova djelatnika s područja zdravstva, socijalne skrbi,
znanosti i obrazovanja, pravosuđa, unutarnjih poslova, vjerskih zajednica, kulture i medija,
predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga osoba s invaliditetom,
organizacija civilnog društva koji se bave ljudskim pravima, djelatnika Splitsko-dalmatinske
županije i predstavnika Vijeća nacionalnih manjina.
Mandat članovima Koordinacije traje do isteka mandata saziva Županijske skupštine.
III.
Za člana Koordinacije može se kandidirati osoba koja je punoljetna i državljanin je
Republike Hrvatske.
Obrazložene prijave sa životopisom podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog
poziva na mrežnim stranicama Županije i dostavljaju se u zatvorenoj kuverti neposredno u
pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresu:
„Splitsko-dalmatinska županija – s naznakom prijava na Javni poziv za isticanje
kandidatura za članove Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije,
Split, Vukovarska 1“, prizemlje,
ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom. Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave koje
nisu poslane na način utvrđen ovim Javnim pozivom, neće se razmatrati.
Nakon zaprimanja prijava za imenovanje članova Koordinacije utvrđuje se ispunjavanje
formalnih uvjeta prijavljenih na javni poziv te se u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje
prijava utvrđuje popis važećih kandidatura.
Župan utvrđuje prijedlog za imenovanje te isti upućuje Županijskoj skupštini na odlučivanje.
Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
IV.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem,
slanjem upita na adresu elektroničke pošte: miljenka.zlatar@dalmacija.hr .

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button