Sport

Javni poziv za prijavu programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Sinja za 2023. godinu

Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Sinja u 2023. godini

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za provedbu programa javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Zajednica športskih udruga Grada Sinja iz proračuna Grada Sinja u 2023. godini.

Ukupna vrijednost natječaja je  691.468,81 eura

Planirani najniži iznos dodjele korisnicima je 130,00 eura, a najviši  iznos 185.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca APROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA  planiran je iznos dodjele (ukupno) 550.799,65 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 185.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca BINVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA planiran je iznos dodjele: 13.272,28 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 400,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 5.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca CSTRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU planiran je iznos dodjele: 92.905,96 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 4.000,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 13.200,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca D –  SPORTSKO – REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA  planiran je iznos dodjele: 6.636,14 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca EORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI, MANIFESTACIJA, LIGA, UTRKA I TURNIRA planiran je iznos dodjele: 15.926,73 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 130,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 5.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca FSPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA planiran je iznos dodjele: 5.308,91 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 300,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 5.500,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca GPOTICANJE I PROMICANJE SPORTA planiran je iznos dodjele: 6.636,14 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 300,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 2.000,00 eura.

Očekivani broj prijavljenih projekata i programa je 43.

Sredstvima iz proračuna Zajednice za 2023. godinu mogu se sufinancirati sljedeće programske aktivnosti iz područja sporta:

  1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DJELOVANJE ČLANICA ZAJEDNICE

Pravo sudjelovanja u svim programima imaju sve pravne osobe koje su  stalne ili privremene članice Zajednice.

Ovim programom će se financirati sve godišnje aktivnosti članica Zajednice:

– troškovi treninga i natjecanja – troškovi organizacije i sudjelovanja na službenim natjecanjima, troškovi stručnog kadra,  troškovi organizacije manifestacija, liga, turnira i memorijala, specifični troškovi pojedinih sportova, troškovi investicijskog ulaganja klubova, troškovi rekreativnih aktivnosti koje provode udruge, troškovi najma prostora za vježbanje, troškovi zaposlenika u sportu, te sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

  1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DJELOVANJE UDRUGA I POJEDINACA KOJI NISU ČLANOVI ZAJEDNICE

Udruge i pojedinci koji nisu članovi Zajednice a imaju sjedište/prebivalište u Gradu Sinju, mogu prijaviti samo program investicijskog ulaganja klubova ( OBRAZAC B ), organizaciju sportskih priredbi, manifestacija, liga, turnira i memorijala ( OBRAZAC E ),  ukoliko je program od značaja za Grad Sinj i program osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha ( OBRAZAC F ), samo ukoliko programe provode s osobama s invaliditetom i osobama oštećena sluha s područja Grada Sinja ili kao korisnici sportaši koji sudjeluju u programima a imaju prebivalište u gradu Sinju).

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– da je upisan u Registar udruga RH te da su tijela upravljanja podnositelja u mandatu;

– da je upisan u Registar sportskih djelatnosti;

– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija;

– da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja;

– da se protiv pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;

– da je osigurao organizacijske i ljudske resurse za provođenje prijavljenog programa /projekta sukladno Zakonu o sportu;

– da je na prikladan način javno objavio programski i financijski izvještaj o radu za proteklu godinu ( na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način)

– da je namjenski utrošio financijska sredstva dodijeljena od Zajednice u prethodnoj godini, odnosno da je Zajednici dostavio ( opisna i financijska ) izvješća o namjenskom trošenju sredstava u 2022. godini;

– da u godini za koju podnose prijavu nije korisnik javnih sredstava za istu svrhu;

– da je uredno podnosio financijska izvješće FINI.

Prijave programa podnose se na propisanim obrascima koji se moraju biti priloženi u natječajnoj dokumentaciji za svako prijavljeno programsko područje i to:

OBRAZAC PRIJAVE –  podnose svi prijavitelji

Obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije (dostupno u Word-u kao i svi potrebni obrasci koji se nalaze u privitku privitku).

IZJAVA O VJERODOSTOJNOSTI – podnose svi prijavitelji

OBRAZAC- A PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA

OBRAZAC – B  INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA

OBRAZAC – C  STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU

OBRAZAC – D  SPORTSKO – REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

OBRAZAC – E  ORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI, MANIFESTACIJA, LIGA, UTRKA I TURNIRA

OBRAZAC – F  SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA

OBRAZAC – G  POTICANJE I PROMICANJE SPORTA

Uz prijavu se obvezno prilaže odgovarajuća dokumentacija

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE:

  1. Izvadak iz upisnika registra udruga (ne stariji od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave)
  2. Izvadak iz registra sportskih djelatnosti
  3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija
  4. Potvrdu da se protiv odgovorne osobe ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni i prekršajni postupak-ne starija od 6 (šest) mjeseci
  5. Potvrdu da nema poreznog duga (ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave)
  6. Diplome o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja temeljem Zakona o sportu
  7. Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (dostupno u MS Word-u u privitku).

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, ili osobno iznad Hit radija ( Dom mladih ), u zatvorenoj omotnici na adresu:
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 SINJ, s naznakom:
„Javni poziv – Program javnih potreba u sportu Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 2023. godinu – NE OTVARATI“.“   

Na omotnici obvezno treba navesti ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe – prijavitelja programa/projekta.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Poziva i traje do 18. svibnja 2023. godine. Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije kao i originale dostavljene dokumentacije.

Upravni odbor zajednice imenovati će posebno Povjerenstvo za provjeru formalne valjanosti prijava i ocjenu kvalitete prijavljenih projekata/programa sukladno Statutu, Uredbi  i Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice koje Povjerenstvo će izraditi prijedlog sufinanciranja.

Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju predlaže Upravni odbor Zajednice na prethodni prijedlog  Povjerenstva.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske  pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa.

Prijavitelji  imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja potpisati će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Prije potpisivanja ugovora prijavitelji- korisnici javnih sredstava potpisati će izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Korisnici financiranja moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.   

Praćenja i vrednovanja programa i projekata kojima su dodijeljena financijska sredstva iz javnih izvora će se vršiti sukladno Uredbi.

Sinj, 17. travnja 2023. godine

Zajednica športskih udruga Grada Sinja

Izjava o vjerodostojnosti 2023.

JAVNI POZIV ZA 2023.god.

Obrazac 5. – Istinitost podataka

Obrazac A provođenje treninga i natjecanja sportskih udruga

Obrazac B investicijska ulaganja udruga

Obrazac C sufinanciranje stručnog trenerskog kadra

Obrazac D sportsko rekreacijske aktivnosti građana

Obrazac E organizacija sportskih priredbi, manifestacija, liga i turnira

Obrazac F sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

OBRAZAC PRIJAVE 2023.

Pravilnik za 2023 ZŠUGS

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button