Vijesti

Očitovanje za javnost – projekt aglomeracija Sinj

OČITOVANJE  ZA JAVNOST IVAN BUGARIN, PROJEKT AGLOMERACIJA SINJ

Dokument: Ivan Bugarin

Ovim putem obraćam se javnosti kako bih se argumentirano osvrnuo na netočne navode i optužbe izrečene na konferenciji za novinare dana 27.07.2020. od strane uvaženog gospodina Mira Bulja, saborskog zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U svom obraćenju gospodin Bulj iznosi značajnu količinu neistinitih tvrdnji o realizaciji projekta „Aglomeracija Sinj“, uključivo i moju osobnu prozivku, stoga smatram da je moja dužnost, ali i apsolutna nužnost iste demantirati, sve s ciljem nedovođenja šire javnosti u zabludu te upravljanja komunikacijom na jasan, argumentiran i transparentan način.

Za početak bih želio podučiti gospodina Bulja o krucijalnim točkama pripreme i provedbe složenih infrastrukturnih vodno-komunalnih projekata koji su EU sufinancirani.

U pogledu pripreme projekta poput ovog našeg, „Aglomeracije Sinj“, potreban je značajan angažman vremenskih, novčanih i kompetentnih ljudskih resursa, kako bi se na adekvatan način pripremila studija izvodljivosti, projektna dokumentacija, dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave radova, usluga i roba na projektu te kompletan aplikacijski paket.

Na pripremi svakog EU sufinanciranog projekta vodno-komunalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj sudjeluje projektni tim, kojeg imenuje Odlukom Generalni direktor Hrvatskih voda, iz koje su jasno utvrđene uloge i odgovornosti svih članova tima i njegova voditelja. Hrvatske vode su ujedno i Posredničko tijelo razine 2, koje je zaduženo za odobrenje, praćenje i kontrolu svih vodno-komunalnih EU sufinanciranih projekata. Slijedom navedene Odluke, projektni tim za pripremu projekta „Aglomeracija Sinj“ sastojao se od 3 člana:

  • Voditelja projektnog tima, ujedno i predstavnika Hrvatskih voda
  • Člana projektnog tima 1, ujedno i predstavnika jedinice lokalne samouprave
  • Člana projektnog tima 2, predstavnika komunalnog poduzeća (potencijalnog Korisnika bespovratnih sredstava)

Ovu informaciju iznosim kako bi ista, osim u edukativne svrhe gospodina Bulja, poslužila i kao dokaz toga da osobno nisam bio „na čelu“ projektnog tima, kao što to gospodin Bulj iznosi.

Projektni tim za pripremu projekta „Aglomeracije Sinj“ vrlo je uspješno odradio svoj posao te je projekt pripremljen i odobren u skladu s pravilima struke i strogim zahtjevima EU sufinanciranja, dokaz čemu je i odobrenje od strane JASPERS-a (zajedničke tehničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama “Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions”) , te naposljetku i potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kojem je projektu „Aglomeracije Sinj“ dodijeljen ukupan iznos od 378.337.251,63 kuna.

Cilj ovoga projekta jest zaštita rijeke Cetine, te usklađenje odvodnje sinjske aglomeracije sa zahtjevima iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ kao i Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina.

Financijska shema projekta bazirana je na procjenama iz Studije izvodljivosti, kao sastavnog dijela aplikacijskog paketa, koja je prošla sve kontrolne instance u procesu odobrenja projekta za EU sufinanciranje u našoj državi, kao što je to bio slučaj i sa 7 paketa dokumentacija o nabavi.

Ukoliko smatrate ovo banalnim, a kako se da zaključiti iz Vaše retorike, predlažem da probate i osobno sudjelovati u pripremi pokojeg EU sufinanciranog projekta, slijedom čega vjerujem da ćemo se brže naći na istoj liniji razumijevanja.

 

Obzirom na verbalno snažnu najavu prijetnji i protesta s Vaše strane, te prozivke za nemar i nebrigu od strane projektno odgovornih ljudi, dužnost mi je upozoriti Vas kako je trenutna situacija projektne dinamike dapače vrlo dobra. U tijeku su postupci ugovaranja za usluge nadzora, upravljanja projektom, promidžbu i vidljivost, te radove na dogradnji UPOV-a III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda sa pogonom za sušenje i stabilizaciju mulja i radove na vodoopskrbnom sustavu te sustavu odvodnje.

U neovisnom stručnom povjerenstvu za provedbu postupaka javne nabave sudjeluju predstavnici Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, te Grada Sinja (projektnih partnera), kao i vanjski stručnjaci.

Obzirom da je fokus Vašeg interesa stavljen na postupak javne nabave za radove na vodoopskrbnom sustavu te sustavu odvodnje, informirat ću Vas i o predmetnom.

Predmetno nadmetanje objavljeno je s procijenjenom vrijednošću nabave identificiranom kroz već spomenutu Studiju izvodljivosti kao sastavnog dijela aplikacijskog paketa i učinjenu analizu priuštivosti, koja je prošla sve potrebne kontrolne instance, te postala dijelom procjene ukupne vrijednosti projekta.

Obzirom da ste zainteresirani za tematiku kretanja tržišnih indikatora i cijena, zasigurno ste upoznati s činjenicom trenutne realnosti hrvatskog građevinarstva, napose u vodno-komunalnom sektoru, unutar kojeg su u recentnom periodu na svim nadmetanjima za radove na izgradnji mreža ponudbene cijene premašivale procijenjene vrijednosti nabava za čak 45%! Razlog ovog tržišnog fenomena valja potražiti u enormnom skoku u potražnji koji se dogodio odobrenjem čak 30 novih projekata aglomeracija u posljednje 3 godine, unutar kojih je objavljeno preko 70 postupaka javne nabave za izgradnju mreža. Objavljen postupak javne nabave radova na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcija državne ceste kroz naselje Brnaze, projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj sa procijenjenom vrijednošću od 213.360.000,00 kn, spada u kategoriju natječaja velike vrijednosti na kojima je konkurencija zbog strukture hrvatskog građevinskog tržišta još manja.

Poznavajući tu činjenicu, nije za iznenaditi se kako ni projekt „Aglomeracije Sinj“ nije iznimka. U slučaju nabave za radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje „Aglomeracije Sinj“, zaprimljene su ponude gospodarskih subjekata koje su značajno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Valja napomenuti kako kroz provedena dva prethodna savjetovanja nije pristigao niti jedan upit ili komentar koji bi sugerirao da je procijenjena vrijednost nabave neadekvatna. Zaprimljena su dvije ponude koje su 57% odnosno 61% iznad procijenjene vrijednosti nabave što znači da minimalno nedostaje 121.659.839,68 kn (ne računajući PDV koji nije prihvatljiv trošak projekta). Analizom postupaka javne nabave za radove na mrežama vodoopskrbe i odvodnje na projektima aglomeracija čija je procijenjena vrijednost nabave iznad 100.000.000,00 kn (kao što je i predmetni postupak) dobivene ponude još više odstupaju od procijenjenih vrijednosti. Pa je tako u 2018. godini prosječan iznos ponuda na nadmetanjima iznad 100.000.000,00 kn iznosio 153% procijenjene vrijednost nabave dok je u 2019. godini dodatno porastao na čak 157% što je gotovo identično vrijednosti povoljnije zaprimljene ponude na natječaju za aglomeraciju Sinj (157,02%).

Moguća rješenja? Poništenje predmetnih nadmetanja ili prihvaćanje ovakvih ponuda.

Na mnogim projektima za koje se nakon detaljne analize ponudbenih cijena utvrdi da su cijene iznad realnih tržišnih, nadmetanja se poništavaju te se ponovno raspisuju u skladu sa osnovama za poništenje postupka u pogledu mehanizama koje su javnim i sektorskim naručiteljima dane kroz relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi. Tako je do sada poništeno preko 20 postupaka javne nabave za izgradnju vodoopskrbnih i kanalizacijskih mreža na EU sufinanciranim projektima vodno-komunalnog sektora (npr. aglomeracijama Rijeka, Zadar, Velika Gorica, Kutina, Zlatar-Zabok).

Razmotrimo što bi prihvaćanje ovakvih ponuda koje zagovarate donijelo. Prvenstveno, enorman dodatan financijski angažman projektnih sudionika, koji  bi na kraju – platili upravo stanovnici Sinja i cetinskog kraja zbog drastičnog povećanja cijene vode u predstojećem periodu!

Ono što je uslijedilo bila je analiza priuštivosti ovakvih ponuda. Predstavnici partnera na projektu, članovi stručnog povjerenstva, morali  su se konzultirati i sa svojim poslodavcima vezano uz iznenađujuće visoku cijenu dobivenu na natječaju, a Vodovod i odvodnja Cetinske krajine morala se konzultirati i s Posredničkim tijelom 2 – Hrvatskim vodama, slijedom čega se naposlijetku direktor društva mogao očitovati da li postoje osigurana sredstva za provedbu ugovora.

Ovdje želim posebno naglasiti  činjenicu da nakon otvaranja ponuda osobno nisam bio zagovornik opcije dodatne analize ponuda, kao ni izrade analize priuštivosti o prihvatljivosti zaprimljenih ponuda, što sam više puta izrazio svojim nadređenima. Od prvog dana sam se pak zalagao za poništenje predmetnog nadmetanja, kao što je napravljeno na nekim drugim projektima, obzirom da sam upoznat s problematikom priuštivosti na našem vodouslužnom području, čime bi se zasigurno uštedilo između 2 i 3 mjeseca vremena.

Nadasve nemilo iznenađuje istup Vas kao saborskog zastupnika kojim ste, u dobroj vjeri se i dalje nadam se iz neznanja, pokušali provući Vaše ideje kroz javni prostor, premda za to nije bilo ni mjesto ni vrijeme. Svojim ste nastupom u Hrvatskom  saboru dva dana nakon otvaranja ponuda direktno vršili pritisak da se ovakve ponude prihvate bez obzira što u tom trenutku nije započela analiza prihvatljivosti istih od strane neovisnog stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave. Navedeni istup smatram krajnje neprofesionalnim te neprimjerenim vršenjem pritiska s najviše instance na povjerenstvo za provedbu postupka nabave, očito zanemarujući ili ne znajući sve ovdje iznesene činjenice, a ponajprije one koje se tiču elaboriranog povećanja cijene vode, za što vjerujem da nikome, pa tako ni Vama nije u interesu. Također, ne može se ne primijetiti odsustvo ovakve ili slične reakcije u vidu vršenja direktnog pritiska od strane nekog drugog saborskog zastupnika ili vijećnika u sličnim pitanjima drugih aglomeracija, a kojim se pokušava miješati u rad i odluke neovisnog stručnog povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave. Naglašavam, nadam se kako se u Vašem slučaju radi o odsustvu relevantnih i provjerenih informacija, a nipošto „osvajanja“ sitnih političkih bodova ili možda nekih drugih, skrivenih interesa.

Da zaključno sumiram, osobno sam bio i jesam mišljenja da se moglo uštediti do tri mjeseca da se odmah poništio postupak, jer na nekim projektima gdje su zaprimljene analogno visoke ponude, dodatne analize nisu rađene, već se odmah pristupilo poništenju predmetnih postupaka.  Također,  smatram kako se prema javnom novcu treba odnositi maksimalno pažljivo, transparentno i ekonomično ga trošeći, a sve u maniri dobrog gospodarstvenika, što duboko vjerujem da bi trebao biti cilj svih hrvatskih državljana, a napose onih na odgovornim i odlučujućim funkcijama poput Vaše.

Stoga, nakon ponovljenog nadmetanja, koji je po mom osobnom mišljenju, a kako sam naveo i obrazložio u ovom priopćenju trebao biti ponovljen i ranije, svi ćemo zajedno vidjeti ostvarene rezultate istog i nadam se punim intenzitetom krenuti u uspješnu provedbu i završetak projekta sinjske aglomeracije. Za isto je, osim ponavljanja predmetnog nadmetanja, potrebno završiti i aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koje su također jedan od preduvjeta za početak neometane gradnje. Nadam se da će i taj dio, koji je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (Grad Sinj), biti dovršen do zaključenja ponovljenog nadmetanja te izbora ekonomski najpovoljnijeg izvođača, kako bismo mogli krenuti s gradnjom, a sve na zadovoljstvo svih građana Sinja i cetinskog kraja.

Iz svega iznesenog, smatram jasnim i argumentiranim zaključiti kako projekt sinjske aglomeracije nije zaustavljen, niti je ugroženo financiranje istog, kao ni drugih projekata koji se u toku na našem vodouslužnom području, te se iskreno nadam kako će ovakvih grubih i neutemeljenih izjava poput Vaše u medijskom prostoru biti sve manje, a mjesta za konstruktivan i stručan dijalog sve više.

S poštovanjem,

Ivan Bugarin, dipl.ing

 

 

 

Povezani članci

4 Komentara

  1. Eo kad se neko potrudi argumentirat odjedanput Mirovo zjačenje ne zvuči više tako pametno.
    Tribalo bi češće ovako…

  2. Sinj je postiga da mu trilj odlučuje o vodi i smeću, čestitamo!

  3. vidim svi se uzjogunili..a niko ne pise da je danas donesena odluka o ponistenju natjecaja…para nema nit ce ih bit

Back to top button