Politika

Sinj: Usvojen Proračun za 2021. godinu – pogledajte amandmane i njihove iznose

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća sinjski vijećnici usvojili su Prijedlog Proračuna za 2021. godinu. Proračun je usvojen uz amandmane HDZ-a, te nezavisnih vijećnika Joška Kontića, Ante Šušnjare i Žarka Delića.

Proračun je već bio prezentiran na stranicama Grada Sinja, a mi donosimo u cijelosti predložene i usvojene amandmane. Sjednicu su napustili vijećnici NL dr. Jadrijevića, dok su vijećnici MOST-a glasali za amandmane ali su bili protiv Proračuna.

Slijede amandamni:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Klub vijećnika

Gradsko vijeće

n/r potpredsjednik Anđelko Bilandžić

AMANDMANI NA PRORAČUN GRADA SINJA ZA 2021.g. I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023.g.

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 1, Program 1003, Projekt K101303 Konzervatorsko restauratorski zahvat na brončanom Spomeniku NOB-u stavka u iznosu od 900.000,00 kn preraspodjeljuje se na

 1. Razdjel 2, Program 1012, novi Projekt K101252 Uređenje pristupnih nerazvrstanih puteva do Dječjeg vrtića Ljiljan i Područne škole Turjaci u iznosu od 300.000,00 kn.
 2. Razdjel 2, Program 1008, Aktivnost A100808 Izgradnja crkve na Radošiću, Kapitalna donacija u iznosu od 300.000,00 kn.
 3. Razdjel 2, Program 1012, novi Projekt K101254 Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletinac, Gozdač i ostali aktivni bunari na područu grada Sinja u iznosu 300.000,00 kn.

Obrazloženje:

Uvažavajući značaj i potrebu za postavljanjem i obnovom spomenika Projekt K101303 Konzervatorsko restauratorski zahvat na brončanom Spomeniku NOB-a stavka u iznosu od 900.000,00 kn briše se iz razloga što trenutno postoje mnoge potrebe na području Grada koje je potrebno realizirati u 2021. godini

 1. Uređenjem pristupnih puteva do objekata DV Ljiljan Turjaci i PŠ Turjaci prijeko potrebnih za odgoj i obrazovanje djece rješava se gorući problem dolaska i odlaska djece do navedenih objekata.
 2. Kapitalnom donacijom za izgradnju crkve na Radošiću potpomaže se izgradnja vjerskog objekta.
 3. Uređenjem aktivnih bunara čuvaju se višegodišnji izvori vode i obogaćuje vizualni izgled prostora.

AMANDMAN

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 1, Glava 2, Društvene djelatnosti, Program 1004, Aktivnost A100408 Parking poduzeće Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima i športskim objektima stavka u iznosu od 550.000,00 kn preraspodjeljuje se na:

 1. Razdjel 2, Program 1008, nova Aktivnost A100809 Kapitalna donacija, Izgradnja crkve u Brnazama u iznosu od 200.000,00 kn.
 2. Razdjel 2, Program 1008, Aktivnost A100810 Kapitalna donacija, Crkva u Glavicama, Izgradnja objekta za održavanje vjeronauka u iznosu od 350.000,00 kn

Obrazloženje:

 1. Donacijom vjerskim organizacijama kroz kapitalne pomoći uvelike će se poboljšati uvjeti održavanja vjerskog života mještana Brnaza.
 2. Donacijom vjerskim organizacijama kroz kapitalne pomoći uvelike će se poboljšati uvjeti održavanja vjerskog života mještana Glavica.

AMANDMAN

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, Projekt K101202 Centar za razvoj – START UP stavka u iznosu od 3.500.000,00 kn preraspodjeljuje na:

 1. Razdjel 1, Glava 2, Program 1006, nova Aktivnost A100608 Novčana pomoć za roditelja odgajatelja u iznosu od 1.000.000,00 kn.
 2. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012 nova Aktivnost A101208 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt izgradnje stambene kuće mladih obitelji u iznosu od 1.000.000,00 kn
 3. Razdjel 2, Program 1012, novi Projekt K101255 Izgradnja ili kupnja objekta za društveni dom u Gornjim Glavicama u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Obrazloženje:

Projekt Centar za razvoj – START UP a stavka u iznosu od 3.500.000,00 briše se iz razloga što je navedeni projekt neodrživ, neostvariv i nefunkcionalan na planiranoj lokaciji.

 1. Ovom se odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja koju osigurava Grad Sinj u skladu sa strategijom razvoja demografskih mjera.
 2. Ovom se odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt izgradnje stambene kuće mlade obitelji koju osigurava Grad Sinj u skladu sa strategijom razvoja demografskih mjera.
 3. Ovom stavkom uređuje se ili kupuje objekt za društvene djelatnosti koji nedostaje u Gornjim Glavicama.

AMANDMAN

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, Projekt K101251 Izrada Strategije pametnog Grada za naredno dugoročno razdoblje stavka u iznosu od 600.000,00 kn preraspodjeljuje se na:

 1. Razdjel 2, Program 1012, novi Projekt K101256 Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja u Glavicama, Šibenica u iznosu od 200.000,00 kn
 2. Razdjel 2, Program 1012, novi Projekt K101257 Izrada zaštitne ograde u ulici Fra Pavla Vučkovića u iznosu od 100.000,00 kn.
 3. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, Projekt K101224 Poticaj razvoja turizma u iznosu od 300.000,00

Obrazloženje:

 1. Izradom projektne dokumentacije za proširenje groblja u Glavicama, Šibenica pokreće se rješavanje gorućeg problema nedostatka grobnih mjesta.
 2. Postavljanjem zaštitne ograde u ulici fra Pavla Vučkovića rješava se opasno pješačko područje u navedenoj ulici.
 3. Ovom stavkom dodatno se potiče ulaganje u razvoj turizma na području grada Sinja.

Izraditi Pravilnik za dodjelu sredstava, poticaji za postojeće i nove turističke objekte poticaji za postojeće i nove turističke programe i projekte, poticanje turističkih agencija za noćenje u Sinju, pomoć turističkom sektoru u privlačenju sredstava iz EU fondova, sufinanciranje ili financiranje razvoj novih oblika turizma, uređenje postojećih turističkih zanimljivosti i ulaganje u nove (primjer: urediti izvore vode u turističke svrhe, npr. izvor Poljakovac i Sopot u Glavicama koji su inače u lošem stanju).

Izraditi Strategiju razvoja turizma u Cetinskom kraju u suradnji sa gradovima, općinama i turističkim zajednicama te zainteresiranima iz privatnog sektora. Programe korištenja sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu:

 1. a) sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije za razvojne turističke projekte i javnu turističku infrastrukturu za korištenje sredstava iz fondova Europske unije
 2. b) sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja turistička zajednica.

Programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica i to:

 1. a) aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša, te unapređivanje uvjeta boravka turista (osim izgradnje komunalne infrastrukture)
 2. b) turističku/smeđu signalizacija urediti sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02)
 3. c) izradu i/ili ažuriranje alata e-marketinga TZ (aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje, Web 2.0., elektronske destinacijske informacijske baze, interaktivni kartografski sustavi, aplikacije za GPS sustave, QR i dr.)

AMANDMAN

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, Projekt K101207 Izgradnja štala na Hipodromu stavka u iznosu od 6.200.000,00 kn umanjuje se za iznos od 4.100.000,00 kn te sada iznosi 2.100.000,00 kn i preraspodjeljuje se na:

 1. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101258 Izrada projektne dokumentacije za spoj „Lovrća ulice sa Meljačom“ u Brnazama u iznosu od 200.000,00 kn
 2. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101259 Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste „Hipodrom-Pročistač“ u iznosu od 200.000,00 kn.
 3. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101260 Izgradnja dječjeg igrališta na Planici, Gornje Glavice u iznosu od 500.000,00
 4. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101253 Donacija školstvu, kapitalne investicije u iznosu od 400.000,00
 5. Razdjel 2, Glava 2, Program 1008, nova Aktivnost A100807 Savjet mladih u iznosu od 20.000,00
 6. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101261 Izgradnja nogostupa u Bajagiću u iznosu od 2.100.000,00
 7. Razdjel 1, Program 1003, nova Aktivnost A100308 Povijesna postrojba Osinium Kohorta Dalmata (PKD Gaj Laberije), Tekuća donacija u iznosu od 80.000,00
 8. Razdjel 1, Glava 2, Program 1004 Šport, Aktivnost A100401 Športski klubovi i udruge u iznosu od 5.000.000,00 povećava se za 400.000,00 kn i sada iznosi 5.400.000,00 kn.
 9. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101262 Uređenje dječjeg igrališta uz PŠ Karakašica u iznosu od 170.000,00 kn.
 10. Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, novi Projekt K101263 Izgradnja lovačkog doma na Radošiću u iznosu od 30.000,00 kn.

Obrazloženje:

 1. Preraspodjelom sredstava sa stavke prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021.g., Razdjel 2, Glava 2, Program 1012, Projekt K101207 Izgradnja štala na Hipodromu, za kojeg je iz obrazloženja proračuna vidljivo kako za isti još nije ishođen akt za gradnju te se u sljedećoj godini ne očekuje utrošiti predviđeni iznos na taj projekt dok se preraspodjelom sredstava između ostaloga započinje rješavanje gorućih problema prometa na području grada.
 2. Ovom stavkom dodatno se potiče ulaganje u razvoj sportske infrastrukture koja nedostaje na području Gornjih Glavica.
 3. Donacijom školstvu za kapitalne projekte omogućuje se školskih ustanovama na području grada razvoj potrebnih kapitalnih investicija usmjerenih na odgoj i obrazovanje školske djece.
 4. Pod ovom stavkom omogućuje se rad Savjeta mladih za koji je u tijeku javni poziv za formiranje tijela savjeta.
 • Sredstva su namijenjena za uspostavu povijesne postrojbe koja bi služila za postrojavanja

u vrijeme svečanosti koje organizira Grad Sinj (najam prostora, energija, vježbe, stručno osoblje, održavanje opreme, sitni inventar i organizacija postrojavanja).

 • Povećanjem stavke udruge u športu omogućuje se konkurentnost sportskih udruga u natjecanju koje su ostale bez dijela prihoda zbog održavanja utakmica bez gledatelja te gubitka sponzora uzrokovano pandemijom COVID-19.
 • Ovom stavkom urediti će se prijeko potrebno dječje igralište uz Područnu školu u Karakašici.
 • Ovom stavkom potpomaže se izgradnja lovačkog doma na Radošiću.

AMANDMAN

U posebnom dijelu prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu, , Razdjel 1., Glava 1., Gradska uprava, Projekt 1001 Upravljanje i administracija, Aktivnost A100101, Administrativni i stručni poslovi Grada, Rashodi za zaposlene, predviđeni iznos od 7.180.000,oo kn, smanjuje se za iznos od 300.000,oo kn.

Taj iznos  od 300.000,00 kuna preraspodjeljuje se na novi projekt  koji se uvrštava u Proračun Grada Sinja za 2021. godinu, Razdjel 2, Glava 2, Program: Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata:

„Izgradnja objekata na športskom igralištu Nogometnog kluba Brnaze“ – projektna dokumentacija i rješavanje imovinsko pravnih odnosa – u iznosu 300.000,oo kuna

OBRAZLOŽENJE

Dvoje službenika  Gradske uprave odlazi u mirovinu s 31. prosinca 2020. godine, dok je iz obrazloženja Prijedloga Proračuna razvidno kako je u 2021. godini , uz ta dva radna mjesta planiran prijem dodatna dva službenika, jednog u Upravni odjel za financije, a drugog u Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Mišljenja smo kako se  do lokalnih izbora koji će se održati u svibnju 2021. godine, svi navedeni poslovi (4 radna mjesta) mogu nesmetano odraditi i realizirati preraspodjelama unutar postojećih službenika, njih 40 zaposlenih u Gradskoj upravi.

Sredstva u iznosu od 300.000,oo kuna s te stavke, dakle za zaposlenje nova 4 službenika predlaže se usmjeriti na novi projekt  „Izgradnja objekata na športskom igralištu Nogometnog kluba Brnaze“ – projektna dokumentacija i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Naime Nogometni klub Brnaze unatoč skromnim uvjetima i mogućnostima, a posebice nesebičnom i volonterskom angažmanu ljudi u klubu, postiže izvanredne rezultate u mlađim kategorijama u kojima nastupa velik broj  djece  koji se natječu u mlađim uzrasnim kategorijama.

Klub također sudjeluje u veteranskoj ligi, a već deset godina organizira i iznimno dobro posjećeni turnir svih zaseoka i naselja u Brnazama, kao i turnir u čast poginulim hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata s područja Brnaza.

Uvjeti u kojima klub djeluje a djeca svakodnevno treniraju i borave, dakle montažni objekti (kontejneri) i sanitarni čvorovi  su u skromni i  neuvjetni današnjem vremenu   stoga se predlaže pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije  „Izgradnja objekata na športskom igralištu Nogometnog kluba Brnaze“, te eventualno rješavanja imovinsko pravnih poslova, a koji projekt bi po izgradnji i dovršenju u svemu zadovoljavao standarde koje djeca u klubu, kao i samo naselje Brnaze svakako zaslužuju.

Povezani članci

1 Komentar

 1. Trilj 9000 ljudi i 115 miljona proračun, a sinj 2400 ljudi i 109 miljona. Žalosno kako naši političari ne znaju dovest sredstva i projekte. Vrlika 1500 stanovnika i 30 miljona proračun. Sinj nekad grad danas sporedno selo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button