Vijesti

“Socijalno” u Sinju zapošljava kontrolora

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Margaretska 3, Zagreb, na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

REGIONALNI URED SPLIT u Splitu

ISPOSTAVA SINJ u Sinju

3. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste) jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:

– SSS upravne, ekonomske ili druge društvene struke ili SŠS – gimnazija

– 3 mjeseca radnog iskustva u struci.

Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3:

– SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS – gimnazija

– 3 mjeseca radnog iskustva u struci.

Radni odnos se zasniva na određeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.

Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe obaju spolova.

U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica)

– dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba).

Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno i

– elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, navedenih na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ponude na javni natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ponude se dostavljaju na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Split, Obala kneza Branimira 14 – 16, 21000 Split.

Povezani članci

3 Komentara

 1. Ne se prijave dogradonačelnici Ugrin i Glavan ionako nekontroliraju ništa.

  3
  4
 2. Znaci oni koji imaju gimnaziju moraju imati 3 miseca rada u struci. Bljuvotina od natjecaja kojeg je satatvio neki povereni limitirani birokrata kojiem od nerada propadaju mozdane vijuge.

 3. Lucijana, prodalo ti pricu da njih dvojica ne rade a drugi da rade. Jednako svi oni ne rade. Ova dvojica ce za dvi godine pristat primat nezasluzenu placu, ostali ce do penzije primat nezaradjene place i jako ih je puno po sinjskim upravama. Ti se uvatila samo njih dvojice.

  5
  1
Back to top button