TemeVijesti

Vodovod traži direktora!

Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Rok za prijavu: 12.11.2021.
  

DIREKTOR/DIREKTORICA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; reizbor


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 4.11.2021.


 12.11.2021.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 8 godina


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Uprave Društva- Direktora
I
Raspisuje se javni natječaj za izbor Uprave Društva -Direktora VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE, d.o.o. Sinj.
II
Kandidat za Direktora VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE, d.o.o. koji se javlja na javni natječaj mora, osim uvjeta utvrđenih  člankom 423.st.1. u vezi s člankom 239.st.2  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“  111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ), te  za koje ne postoji sukob interesa sukladno  odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11,12/12,126/12,48/13,57/15,98/19) ,ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili tehničke struke,
2. da ima najmanje 8 godina radnog iskustva u struci,
3. posjedovanje organizacijske sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine
4. poznavanje engleskog jezika
5. poznavanje rada na računalu
6. da ne postoje zapreke iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( „Narodne novine“  111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
III
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.
IV
Kandidati su dužni dostaviti:
– molbu,
– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke II. ovog Natječaja,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, u skladu s točkom II. podtočkom 1. ovog Natječaja, odnosno izvornik ili presliku diplome,
-dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-potvrda o državljanstvu,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Natječaja),
– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i ne postojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa ne stariju od 30 (trideset) dana.
V
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe koje su podnijele takvu prijavu neće smatrati kandidatima na javnom natječaju.
VI
Prijave se podnose na adresu: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. , 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Natječaj za izbor i imenovanje Uprave Društva- Direktora – Ne otvaraj“ u roku od 04.studenog 2021. do 12. studenog 2021. godine ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi(radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ).

Ovaj Natječaj objavljen je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , na mrežnim stranicama Društva, web portalima za zapošljavanje ,moj posao, posao.hr. i oglasnoj ploči.
VII
Rezultat javnog natječaja bit će objavljen na mrežnim stranicama Društva VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE, d.o.o.  i to u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke  Skupštine društva o izboru i imenovanju Uprave Društva-Direktora.
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, d.o.o. ima pravo poništiti ovaj Natječaj u bilo kojem trenutku i bez obveza navođenja razloga.
Protiv odluke o izboru i imenovanju Uprave Društva-Direktora koju donosi Skupština Društva ne postoji mogućnost žalbe ili drugog pravnog lijeka.
VIII
Prijavom na javni natječaj kandidati daju suglasnost VODOVODU I ODVODNJI CETINSKE KRAJINE, d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora i imenovanja Uprave Društva-Direktora.
IX
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,69/17).
X
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Poslodavac

 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje


 pisana zamolba: 126. brigade Hrvatske vojske 13

Povezani članci

2 Komentara

  1. Sinjani slobodno možete preskočiti ovo, jer ovo je za nekoga iz okolnih općina….

    1
    1
  2. Kad sam vidio naslov pomislio sam da se sadašnji negdi izgubio, odluta u nepoznato pa da je pokrenuta interna potraga, kad ono poziv za radno misto. Ajmo se svi prijavit pa nek nas odbijaju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button